Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna to świadczenie, które może być dane tylko jeden raz pracownikowi, który kończy karierę zawodową i przechodzi na emeryturę. Jeśli dana osoba po pewnym czasie wróci do pracy i znowu przejdzie na emeryturę, nie będzie mogła dostać tego świadczenia po raz drugi.

Odprawa emerytalna jest warunkowana przez Kodeks pracy. Pracownik, który przechodzi na emeryturę lub rentę może dostać odprawę emerytalną, której wysokość jest równa miesięcznemu wynagrodzeniu tej osoby. Inna sytuacja zachodzi w przypadku osób, które są zatrudnione w służbie publicznej – wysokość odprawy jest wtedy o wiele wyższa.

Przykładowo urzędnik, który przechodzi na emeryturę po dziesięciu latach pracy, może dostać nawet dwukrotną pensję, po piętnastu latach wynagrodzenie za trzy lata, a po dwudziestu nawet sześciomiesięczne. Gdy jesteś pracownikiem lub urzędnikiem pracującym w administracji publicznej, również masz prawo do wyższej odprawy emerytalnej. Pracownik służby cywilnej, który ma przepracowane poniżej dwudziestu lat, zasługuje na odprawę emerytalną, która wynosi trzymiesięczne wynagrodzenie.
Jeśli staż pracy jest większy niż dwadzieścia lat, to odprawa wynosi półroczne wynagrodzenie.

Wyższa odprawa należy się także nauczycielom. Zgodnie z regulacjami, które są zawarte w Karcie Nauczyciela, ma on przywilej uzyskania większych pieniędzy niż zwykły pracownik, który podlega przepisom Kodeksu Pracy. Jeśli staż nauczyciela, który przechodzi na emeryturę jest mniejszy niż dwadzieścia lat, to odprawa wynosi równowartość wynagrodzenia z dwóch miesięcy pracy. W przypadku nauczycieli, którzy przepracowali ponad dwadzieścia lat w zawodzie, odprawa emerytalna to równowartość trzech pensji.

Warto pamiętać o tym, że gdy umowa zostanie wypowiedziana przez pracodawcę, pracownik nie otrzyma odprawy. Może tak się stać na przykład wtedy, gdy umowa wygaśnie z uwagi na jej termin, lub na inne okoliczności. Jedynie rozwiązanie umowy z powodu uzyskania uprawnień do emerytury lub renty, prowadzi do tego, że uzyskujemy odprawę.