Renta socjalna a praca

Osoba pobierająca rentę socjalną ma prawo podjąć się dodatkowej pracy zarobkowej. Jest to niezwykle korzystne rozwiązanie zwłaszcza, że renta socjalna wynosi obecnie 698, 17 zł. Chcąc pobierać w całości świadczenie rentowe należy jednak zapoznać się z ustawowymi limitami. W przypadku przekroczenia przez rencistę danego progu grozi mu utrata części lub nawet odebranie renty w całości.

Znany jest górny próg dochodów jaki mogą osiągnąć renciści w okresie od czerwca do końca sierpnia bieżącego roku. Zgodnie z obowiązującym prawem w tym czasie renciści mogą pracować za kwotę do 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 2. 618, 10 zł brutto. W przypadku osiągnięcia wyższych dochodów należy się liczyć, że ZUS pomniejszy nam rentę. W sytuacji, kiedy dochód rencisty wynosi powyżej 130 % średniego wynagrodzenia tj. obecnie 4862, 10 zł brutto należy się liczyć z zawieszeniem świadczenia rentowego.

Powyższe progi dotyczą przychodów osiągniętych w ramach działalności obejmującej obowiązek ubezpieczeń społecznych. Stąd też na ewentualne zmniejszenie renty może mieć wpływ:
umowa o pracę
praca chałupnicza
praca w oparciu o umowy zlecenia i umowy agencyjne
prowadzenie pozarolniczej działalności oraz współdziałanie podczas jej wykonywania
praca w ramach w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub kółek rolniczych
stypendium sportowego.

Renta socjalna może też zostać zawieszona uczniom szkół ponadpodstawowych i studentom do 26 lat życia oraz honoraria z tytułu działalności artystycznej w wyniku osiągnięcia przychodów z tytułu wykonywania umowy zlecenia.

Każda osoba pobierająca rentę ma w obowiązku dostarczyć do ZUS-u informację o rozpoczęciu pracy zarobkowej oraz o osiągniętym z tego tytułu wynagrodzeniu. W tym celu należy przedstawić zaświadczenie płatnika składek lub też samodzielnie napisać stosowne oświadczenie. W przypadku przekroczenia określonych progów zarobkowych i nie przekazaniu tej informacji urzędnikom ZUS należy się liczyć wtedy z koniecznością zwrotu renty socjalnej. ZUS może bowiem w Urzędzie Skarbowym uzyskać dane dotyczące uzyskanych przychodów przez swoich świadczeniobiorców.