Umowa zlecenie a ZUS

Jedną z form zatrudniania pracowników jest między innymi umowa zlecenie. Jest to jeden z rodzajów zatrudnienia, który dopuszcza nasze prawo. Taka umowa zazwyczaj zawierana jest na określony czas, szczegółowo także opisuje obowiązki zatrudnianej osoby.

Dla pracodawcy jest ona na pewno korzystna, nie rodzi bowiem stosunku pracy takiego jak umowa o pracę, można powiedzieć że zatrudniona na taką umowę osoba nie ma praw pracowniczych. Dzisiaj jednak nie tak jak kilkanaście lat temu, od umowy zlecenie należy odprowadzać składki ZUS, jednak zasady jej obliczania są inne.

Przy umowie o pracę określa się wysokość etatu, na jaką zatrudniany jest pracownik wtedy podstawa obliczania składek nie może być niższa niż odpowiednia część najniższego wynagrodzenia.
W przypadku umów zleceń przyjmuje się kwotę z umowy, bez określania wysokości etatu. Dlatego może być tak, że podstawa składek u osoby pracującej na umowę zlecenie będzie o wiele niższa w skali miesiąca niż w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę. Jednakże wynagrodzenie za wykonanie zlecenia musi być określone w umowie, może to być kwota za całość zlecenia, za godzinę pracy, stawka akordowa czy wysokość prowizji. Jeżeli wynagrodzenie nie zostanie określone, wtedy deklaruje się kwotę, nie może być ona jednak niższa niż najniższe wynagrodzenie.

Od takich umów odprowadza się składki do ZUS w taki sam sposób jak od umów o pracę, z tą jednak różnicą, iż opłacanie składki na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i następuje tylko na wniosek zatrudnianej w ten sposób osoby.

Ważne jest także to czy umowa zlecenie stanowi jedyny dochód zatrudnianej osoby. Gdy zawiera ona taką umowę z tym samym pracodawcą, z którym łączy ją stosunek z umowy o pracę, wtedy składki na ZUS są pobierane od obu umów, gdyż wynagrodzenie z umowy zlecenia traktuje się jako element wynagrodzenia. Jeżeli zaś ktoś pracuje na umowę o pracę i umowę zlecenie, jednak dla innych pracodawców, można płacić składki tylko i wyłącznie od umowy o pracę jednak pod warunkiem, że płaca z tego tytułu wynosi przynajmniej tylko ile wynagrodzenie minimalne.

Ponadto nie opłaca się składek ZUS, gdy tego typu umowa zostanie zawarta z osobą posiadającą status ucznia, czyli maksymalnie studentem do ukończenia 26 roku życia. Wtedy jednak obowiązkowe jest opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dla pracodawców umowy zlecenia może na pewno są o wiele korzystniejsze dla pracujących w ten sposób osób z pewnością już nie. Obecnie jest to jednak bardzo duża część spośród wszystkich umów na rynku.