Zajęcie komornicze renty

Zajęcie przez komornika renty to obok egzekucji wynagrodzenia częsty sposób dochodzenia przez wierzyciela swoich należności. W przypadku dokonywania egzekucji z renty obowiązują odrębne przepisy, które są ujęte w „Ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 1998r.”

Przed przystąpieniem komornika do egzekucji z renty przez zajęcie, konieczne jest poczynienie pewnych kroków przez wierzyciela. Po pierwsze musi wszcząć postępowanie sądowe przeciwko dłużnikowi. Następnie uzyskuje sądowe orzeczenie, które posiada tytuł wykonawczy. Wierzyciel udaje się do komornika działającego przy sądzie rejonowym miejsca zamieszkania dłużnika i składa u niego pisemny wniosek o wszczęcie egzekucji. Taki wniosek musi zostać złożony wraz z tytułem wykonawczym.

W złożonym wniosku musi być wskazana informacja, że egzekucja będzie prowadzona z renty wypłacanej przez określony oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przed podjęciem czynności egzekucyjnych komornik musi powiadomić ZUS o wypłacaniu dłużnikowi świadczenia wolnego od zajęcia a resztę renty ma przekazywać jemu bądź wierzycielowi. W praktyce oznacza to iż dłużnikowi wypłacana będzie wyłącznie kwota wolna od zajęcia.

Komornik zobowiązany jest powiadomić dłużnika o tzw. zajęciu renty. W piśmie skierowanym do zainteresowanego musi być informacja o tym, iż do momentu spłaty długu, nie może on odbierać renty poza kwotą wolną od zajęcia.

Wysokość renty ma wpływ na wysokość rat jakie będą ściągane przez komornika. W artykułach 139-141 znajdują się przepisy dotyczące zajęć komorniczych z rent. Pokazane są procentowe wartości pieniężne. Aby zaspokoić świadczenia alimentacyjne, pieniądze mogą być egzekwowane do wysokości 60% renty. Jeśli chodzi o uregulowanie wierzytelności w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami, pokryciem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej, bądź też w zakładach opiekuńczo – leczniczych czy w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, jest to egzekwowane do wysokości 50% renty. W przypadku konieczności pokrycia innych należności niezwiązanych ze świadczeniami alimentacyjnymi to 25% renty.

W powyższej ustawie określona została kwota tzw. wolna od zajęć komorniczych. W przypadku zajęć na poczet zobowiązań alimentacyjnych oraz innych wierzytelności ustalone zostało 50% najniższej krajowej renty. Dopiero po odliczeniu kwoty wolnej od zajęcia, z pozostałości, można egzekwować dług.

Od 1 marca 2013r. nastąpiły zmiany odnośnie minimalnej renty. Poniżej podane zostają wysokości tych rent w kwotach brutto:

– renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i rodzinna- 672, 10 zł
– renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i rodzinna wypadkowa – 810, 12 zł
– renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 519, 30 zł
– renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 623, 16 zł.