Opłacanie składek ZUS

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na fakt, czy zatrudniają oni pracowników, czy też prowadzą firmę jednoosobową, zobowiązane są do regularnego opłacania składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wszyscy podlegają tym ubezpieczeniom w równym stopniu, a wysokość składek ujęta jest w formie stopy procentowej.

Owa stopa procentowa może się różnić ze względu na różny poziom zagrożeń występujący w różnych grupach zawodowych oraz ich skutków, jednak generalnie wszyscy muszą się do niej stosować.

Do finansowania składek na ubezpieczenie zobowiązani się pracodawcy, lecz także pracownicy. Wyróżniamy następujące rodzaje składek, które zobowiązani są płacić wszyscy prowadzący działalność gospodarczą:
składka emerytalna – finansowana w równym stopniu przez pracownika i pracodawcę, jej suma wynosi 19, 52% wynagrodzenia
składka rentowa – pracownik finansuje 1, 5% z kwoty wynagrodzenia, a pracodawca – 6, 5%
składka zdrowotna – opłacana przez pracownika, wynosi 9% wynagrodzenia
składka chorobowa – opłacana przez pracownika, wynosi 2, 45% wynagrodzenia
składka wypadkowa – opłacana przez pracodawcę, jej wysokość jest różna w zależności od zawodu, co reguluje rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
oraz składki nieobowiązkowe:
składka na fundusz pracy – wynosi 2, 45% i jest finansowana przez pracodawcę
składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – wynosi 0, 1% wynagrodzenia i jest finansowana przez pracodawcę

Zgodnie z artykułem 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dany płatnik składek przesyła w tym samym terminie: deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne jak również opłaca składki na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc.
Musi tego dokonać nie później niż do dziesiątego dnia następnego miesiące, jeżeli opłaca składkę wyłącznie za siebie. Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe rozliczają się do piątego dnia następnego miesiąca, a pozostali płatnicy do piętnastego dnia następnego miesiąca.

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają ubezpieczeniu dobrowolnemu, a kontynuując je same odliczają oraz przekazują co miesiąc pieniądze do ZUS. Wysokość owego ubezpieczenia uzależniona jest między innymi od przedmiotu prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Warto także zaznaczyć, że ubezpieczenia zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe nie są synonimami. Ubezpieczenie zdrowotne płacone jest na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia, zawiera koszty leczenia jak również zniżki na lekarstwa, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest to zasiłek chorobowy w przypadku choroby potwierdzonej zwolnieniami lekarskimi.