Czy można naliczać odsetki za niezapłaconą fakturę?

Dzisiaj rynek rozwija się coraz prężniej, jednak często pociąga to za sobą nie zawsze przyjemne sytuacje. Do takich na pewno należą te, kiedy nie otrzymuje się płatności za wystawioną fakturę. Dzisiaj bowiem wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności jest w zasadzie normą na rynku.

Zazwyczaj termin ten ustalany jest przez obie strony, w większości sytuacji jest to 14 dni. Jednak bywają faktury wystawiane na znacznie dłuższe terminy, na przykład na 30 dni lub nawet dwa miesiące. Co jednak zrobić gdy pomimo ustalonego terminu kontrahent nie dokonał płatności lub dokonał jej z dość znacznym opóźnieniem?

Otóż można domagać się od niego zapłaty odsetek z tytułu nieterminowych płatności. Kwestią pozostaje tylko to, za jaki czas takich odsetek można wymagać oraz w jakiej wysokości. Często na fakturach można znaleźć zapis o tym, w jakiej wysokości będą naliczane odsetki w przypadku nieterminowej zapłaty. Wtedy jest to podstawą do ich obliczenia.
Jeżeli takiego zapisu na fakturze nie ma wtedy wysokość odsetek może być liczona jako odsetki podatkowe lub jako odsetki ustawowe. Wysokość odsetek ustawowych nie może jednak przekraczać maksymalnie czterokrotności wysokość stopy kredytu lombardowego NBP. Odsetki podatkowe zaś w maksymalnej wysokości są o połowę niższe.

Innym pytaniem jest to, za jaki czas można domagać się odsetek. Odsetki za opóźnienia w spłacie, a to dotyczy między innymi faktur, można naliczać dopiero od dnia, w którym miała nastąpić zapłata, do dnia spłaty. Kwestia oddzielną jest także to, jaki dzień będzie dniem zapłaty. W przypadku kiedy mowa o płatnościach przelewem, dniem zapłaty jest ten dzień, w którym pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie wierzyciela nawet jeżeli polecenie przelewu zostało złożone wcześniej. Dlatego należy to uwzględniać podczas dokonywania płatności.

Obecnie można samodzielnie bez problemu wyliczyć kwotę należnych odsetek, umożliwiają to dostępne na przykład w Internecie kalkulatory odsetek. Wystarczy wybrać odsetki ustawowe, podać dane takie jak termin zapłaty z faktury i faktyczny dzień wpłaty, po czym otrzymujemy wynik, zazwyczaj w postaci ilości dni opóźnienia oraz wysokości odsetek z tego tytułu.

Ponieważ wierzyciel w przypadku płatności po terminie może pieniądze zaliczyć najpierw na pokrycie odsetek a potem dopiero należności głównej wynikającej z faktury, warto dobrze pilnować terminów płatności. Wtedy uniknie się sytuacji w której pomimo wpłat zaległość za płatność faktury wciąż będzie istniała i będą od niej naliczane kolejne odsetki.