Jak zarejestrować spółkę z o.o – przewodnik

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej wybieranych form działalności gospodarczej. Według Kodeksu spółek handlowych może zostać ona utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym celu dopuszczalnym przez prawo. Jednakże wyłączona została możliwość utworzenia spółki z o. o. przez tylko i wyłącznie inną jednoosobową spółkę z o. o.

Po zawarciu umowy spółki powstaje spółka z o. o. w organizacji. Umowa ta powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Następnie członkowie zarządu muszą wystąpić do sądu rejestrowego o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy spółki. Wpis ten jest obligatoryjnym warunkiem powstania spółki. Rejestrację można przeprowadzić w sposób tradycyjny, zgłaszając wniosek i inne niezbędne dokumenty do odpowiedniego sądu rejestrowego lub też przez internet.

Obligatoryjnie wraz z wnioskiem rejestrowym (formularz KRS-W3) należy złożyć też formularz:
– KRS-WK – dotyczy on osób reprezentujących spółkę,
– KRS-WM – dotyczy przedmiotu działalności spółki,
– KRS-WE – dotyczy wspólników spółki.

Wprowadzona zasada jednego okienka oznacza, iż musimy także dołączyć formularze przeznaczone dla Urzędu Skarbowego i GUS:
-wniosek o wpis lub zmianę wpisu REGON (druk RG-1),
-zgłoszenie płatnika składek lub jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (druk ZUS-ZPA),
-zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne, wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku (druk NIP-2).

Ponadto, za art. 167. § 1 do zgłoszenia spółki należy dołączyć:
1) umowę spółki,
2) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione,
3) jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki, dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem składu osobowego.

W 2012 r. wprowadzono możliwość rejestracji spółki z o. o. przez internet. Pozwala ona na rejestrację spółki w zaledwie jeden dzień. W tym celu należy wejść na stronę https://ems.ms.gov.pl/ i utworzyć na niej konto. Istotne jest to, iż musi to uczynić każdy ze wspólników, niezależnie od tego, czy jest on osobą fizyczną, czy też prawną. Następnie należy wypełnić wniosek o rejestrację, w którym podaje się dane adresowe, wskazuje się właściwy sąd rejestrowy, a także przedstawia się informacje dotyczące listy wspólników, umowy spółki oraz wnoszonych udziałów. Wniosek podpisują podpisem elektronicznym wszyscy wspólnicy. Należy także wnieść odpowiednią opłatę.

Następnie, jeśli sąd rejestrowy nie zawezwie wspólników do usunięcia braków, spółka zostanie zarejestrowana w ciągu doby od złożenia wniosku. Wspólnicy są także zobowiązani do złożenia w sądzie w terminie 7 dni od tego momentu wzorów podpisów. Mogą oni także zacząć wnosić swoje wkłady.

Należy wspomnieć, iż nie obowiązuje tu zasada jednego okienka, dlatego też wspólnicy muszą oddzielnie złożyć wymagane dokumenty do urzędu skarbowego, urzędu statystycznego oraz do zakładu ubezpieczeń społecznych. Zasadniczą różnicą jest też więcej czasu na wniesienie wkładów, ponieważ w przypadku tradycyjnej rejestracji, wspólnicy muszą tego dokonać przed złożeniem wniosku, natomiast wybierając rejestrację przez internet, mają oni na to 7 dni czasu od momentu wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców. Oczywiście w obu wariantach rejestracji spółki, minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 tys. zł i może być pokryty jedynie gotówką.