Składki ZUS za pracownika

Zatrudniając pracownika przedsiębiorca musi się liczyć z faktem, że oprócz wynagrodzenia będzie ponosił dodatkowe koszty. W Polsce obowiązuje prawo, które narzuca odprowadzanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz dwóch funduszy celowych.

Pierwszy to Fundusz Pracy (FP), drugi Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Koszty składek ponoszone są zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawce.

Podstawę do obliczeń wysokości składek ponoszonych przez pracodawcę stanowi wynagrodzenie brutto. Przedsiębiorca zatrudniający finansuje składki do funduszów celowych, które wynoszą 2, 45% FP i 0, 1% FGŚP. Dodatkowo opłaca składki na ubezpieczenia społeczne odpowiednio obliczone od całkowitej pensji. I tak 9, 76% ubezpieczenie emerytalne, 6, 50% ubezpieczenie rentowe, 1,93%ubezpieczenie wypadkowe. Przy czym procent tego ostatniego uzależniony jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i ustalany indywidualnie. Całkowity koszt wypłaty osoby zatrudnionej to wynagrodzenie brutto plus 20, 74% tego wynagrodzenia, które pracodawca musi wpłacić do ZUS.

Również i pracownik obciążony jest obligatoryjnymi wpłatami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Obowiązkowo osoba zatrudniona płaci ubezpieczenia społeczne: chorobowe (2, 45%),emerytalne(9, 76%),rentowe(1, 50%). Podstawę składek na ubezpieczenia społeczne stanowi wynagrodzenie brutto. Kwota pozostała po odjęciu od wynagrodzenia brutto składek ubezpieczenia społecznego jest podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ubezpieczenia zdrowotnego to 9% tej podstawy. Są to wszystkie składki jakie należy uiścić do 15 każdego miesiąca w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatkowo przedsiębiorca, będący osobą zatrudniającą pracownika, jest zobowiązany wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy. Zaliczka wpłacana jest do Urzędu Skarbowego. Osoba zatrudniona, aby wyliczyć wysokość wypłaty netto („na rękę”) musi od wynagrodzenia brutto odjąć swoje składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

Koszt zatrudnienia pracownika uzależniony jest od rodzaju umowy jaką z nim podpiszemy. Przy umowie o pracy, obowiązuje powyższy schemat, w którym przedsiębiorca prócz wynagrodzenia brutto finansuje składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podpisując umowę zlecenie możliwe są dwa scenariusze. Jeśli umowa stanowi jedyne zatrudnienie wówczas składki obligatoryjne jak przy umowie o pracy. Jeżeli umowa jest kolejną koszt stanowi samo wynagrodzenie brutto. Mając podpisaną umowę o dzieło nie odprowadzamy żadnych składek.