Skąd wziąć fundusze na rozpoczęcie działalności? Dotacje z Urzędu Pracy

Wiele osób rozważa założenie własnego biznesu, jednak brakuje im funduszy na jej rozpoczęcie. Jak zorganizować pieniądze na własną firmę? Jeśli nie mamy za co rozkręcić biznesu, a rodzina czy znajomi nie chcą nas wspomóc, to jednym z rozwiązań jest dotacja z Urzędu Pracy.

Urząd Pracy daje nam możliwość pozyskania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dotacje mogą uzyskać osoby, które:
1. Zarejestrowały się jako bezrobotne w Urzędzie Pracy
2. W ciągu 12 miesięcy poprzedzających moment złożenia wniosku nie odmówiły bez ważnej przyczyny przyjęcia pracy, szkolenia, stażu, prac użytecznych społecznie, szkoleń z rodzaju przygotowania zawodowego dorosłych, podjęcia się wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, a także z własnej winy nie przerwały szkolenia, stażu, wykonywania prac użytecznych społecznie lub innego rodzaju pomocy, jaki oferuje Urząd Pracy.
3. Nie prowadziły w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej ani też nie były wpisane do ewidencji działalności gospodarczej (to znaczy, nie miały również zawieszonej działalności)
4. Nie otrzymały uprzednio środków z Funduszu Pracy lub z innych pieniędzy publicznych na podjęcie własnej działalności.
5. W ciągu 2 lat przed momentem złożenia wniosku o dotację nie zostały skazane za przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu.

Jak dużo pieniędzy można pozyskać z Urzędu na założenie firmy i na co wolno nam je przeznaczyć?
Kwota ta nie jest stała. Zależy ona od średniego wynagrodzenia z ubiegłego roku. Istnieje możliwość otrzymania do 6-krotności średniego wynagrodzenia. W 2013 roku jest to kwota 22 141, 80 zł.

Nie każda działalność gospodarcza może zostać sfinansowana z dotacji Urzędu Pracy. Nie jest wspierana działalność z dziedziny transportu osobowego (np: taksówki), sprzedaży komisowej, gier hazardowych, oraz przejęcie istniejącej już wcześniej firmy rodzinnej.

Pozyskanych pieniędzy nie możemy przeznaczyć na kupno obligacji, papierów wartościowych, zakupu budynków, ziemi, naszej własnej garderoby, jak również na pokrycie kosztów dostawy zamówionych przez nas towarów. Jeśli planujemy otwarcie sklepu, nie możemy kupić z dotacji alkoholu lub papierosów.
W ramach dotacji z urzędu można zakupić samochód (wydając na to nie więcej niż 50% dotacji), założyć stronę internetową (maksymalnie 10% kwoty dotacji) oraz wydać ją na inne cele określone w regulaminie dotacji.

Jaki jest przebieg procedury pozyskania dotacji na działalność gospodarczą z Urzędu Pracy?
Możliwość pozyskania dotacji z Urzędu Pracy jest zależna od tego, czy Urząd Pracy posiada w danym momencie pieniądze na ten cel z Funduszu Pracy lub z jakiegoś innego źródła. Przedstawia się to mniej więcej w ten sposób, że na stronie internetowej Urzędu zamieszczany jest komunikat o naborze wniosków o dotacje, a także regulamin oraz odpowiednie załączniki, które powinniśmy równocześnie złożyć. We wniosku powinniśmy zawszeć opis swojego pomysłu na biznes, dokumenty, które potwierdzają nasze kwalifikacje (na przykład jeżeli chcielibyśmy kupić samochód, to musimy przedstawić prawo jazdy), umowę najmu lokalu (albo też potwierdzenie prawa do lokalu), w którym mamy zamiar prowadzić działalność, listę wydatków, które będziemy musieli ponieść.

Nasz wniosek oceniany jest przez odpowiednią komisję, dokonującą oceny biznesplanu pod względem pomysłu, kwalifikacji i predyspozycji osoby starającej się o uzyskanie funduszy, jak również pod kątem szans na sukces pomysłu na lokalnym rynku pracy. Liczba dotacji, które zostaną przyznane, zależy od posiadanych przez Urząd pieniędzy przeznaczonych na ten cel. Urząd ma obowiązek uzasadnić ewentualną odmowę na piśmie.

Zabezpieczenie i rozliczenie dotacji

Największym problemem osób starających się o fundusze z Urzędu na działalność gospodarczą jest obowiązek posiadania żyrantów. W teorii istnieje możliwość innego rodzaju zabezpieczeń, na przykład w postaci weksla, jednak często żyranci są konieczni, a w dodatku muszą posiadać określone przychody. To bardzo często blokuje dostępność funduszy pochodzących z urzędu.

Działalność powstałą w oparciu o dotację z Urzędu musimy prowadzić przez 12 miesięcy. Przez ten czas nie wolno nam jej zlikwidować ani zawiesić, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością zwrotu pozyskanych pieniędzy razem z odsetkami. Po upływie wspomnianych 12 miesięcy oraz uzyskaniu potwierdzenia z urzędu, że nie ma on żadnych zastrzeżeń, nie ma konieczności dokonywania żadnych spłat, a działalność może zostać zamknięta.

Podczas owych 12 miesięcy wysoce prawdopodobne jest pojawienie się kontroli z urzędu. Kontrolerzy sprawdzą, czy rzeczywiście prowadzimy działalność w określonym we wniosku kierunku, będziemy musieli okazać dowody prowadzenia działalności (między innymi faktury sprzedażowe), a także dowody, że opłacamy ZUS oraz podatki. Musimy również przedstawić faktury zakupu albo też umowy kupna-sprzedaży. Pozyskane przez nas pieniądze rozliczane są co do złotówki. Urzędnicy często są bardzo skrupulatni podczas sprawdzania, czy na przykład zakupiony komputer jest tym samym, który został wpisany na fakturze.