Odsetki od zaległości w ZUS

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek opłacania składek ZUS za siebie oraz za zatrudnionych pracowników. W ich skład wchodzą składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

Według art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek ma obowiązek opłacić składki do:
– 5. dnia w miesiącu następnym po miesiącu rozliczeniowym w przypadku jednostek budżetowych,
– 10. dnia w miesiącu następnym po miesiącu rozliczeniowym w przypadku opłacania składki za siebie (dotyczy to osób fizycznych),
– 15. dnia w miesiącu następnym po miesiącu rozliczeniowym w przypadku pozostałych płatników.

Odsetki za nieterminowe uiszczenie zapłaty nalicza się od dnia następującego po terminie płatności. W przypadku, gdy dzień ten jest dniem wolnym od pracy, liczy się je od pierwszego dnia roboczego, przypadającego po dniu wolnym. Należy pamiętać, że kwotę zaległych należności liczy się wraz z dniem, w którym zostaje ona uiszczona.

Na dzień dzisiejszy ( w okresie od 1 października do 31 grudnia 2013 roku) odsetki wynoszą 4, 51% w stosunku rocznym. Należy je wyliczyć osobno za każdy zaległy miesiąc oraz zaokrąglić. W przypadku, gdy otrzymana kwota wynosi mniej niż 6, 60 zł, nie ma obowiązku ich zapłaty.

Od 1 stycznia 2009 roku przedsiębiorcy mogą skorzystać również z zastosowania obniżonej stawki odsetkowej, która stanowi 75% aktualnej stawki (czyli na dzień dzisiejszy 3, 38% w stosunku rocznym). Jednak nie każdy płatnik może z tej opcji skorzystać – istnieją pewne obwarowania, a mianowicie:
– kwota należnych odsetek musi wynikać ze złożonej korekty deklaracji, która nie jest efektem przeprowadzonej kontroli ZUS,
– przedsiębiorca musi złożyć pisemne uzasadnienie motywujące dokonanie korekty deklaracji rozliczeniowej, które musi zostać dostarczone do odpowiedniej jednostki terytorialnej oddziału ZUS,
– musi również zapłacić w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji powstałe zaległości, wraz z odsetkami wyliczonymi na podstawie obniżonej stawki.
Przy spełnianiu powyższych warunków należy pamiętać, że korekta deklaracji musi wyjść z własnej inicjatywy przedsiębiorcy, a uzasadnienie musi zawierać obiektywne przyczyny jej dokonania.

Kwotę odsetek najszybciej i najłatwiej można obliczyć na kalkulatorze odsetkowym dostępnym w Internecie. Można to również zrobić ręcznie, korzystając z następującego wzoru:
stawka procentowa x kwota zaległej należności x ilość dni zwłoki (łącznie z dniem dokonania zapłaty) / 100 x 365

Jak wynika z powyższego artykułu, kwotę zaległych należności nietrudno jest ustalić. Mimo to, każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nie powinien dopuszczać do takiej sytuacji, ponieważ istnieje ryzyko utracenia płynności finansowej.