Zatrudnienie stażysty z Urzędu Pracy

Obecnie niemal we wszystkich Urzędach Pracy można znaleźć oferty stażu. Dla kogo jest staż i w jaki sposób zainteresowany pracodawca może kogoś na takich zasadach zatrudnić? To wciąż pytania, na które nie wszyscy znają odpowiedź.

Zacznijmy od tego czym jest staż. Nie jest to zatrudnienie, tylko forma przygotowania zawodowego. Zazwyczaj bowiem na staż kierowane są osoby, które dopiero ukończyły szkołę. Przepisy określają, kogo i do jakiego momentu można skierować na staż, w zależności od daty ukończenia szkoły czy też wieku. Nie można zapominać, że minimalny okres stażu z UP nie może być niższy niż 3 miesiące, maksymalnie zaś może on trwać 12 miesięcy.

Aby można było zatrudnić stażystę z UP, firma musi przede wszystkim wystąpić do Urzędu Pracy z odpowiednim wnioskiem. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, wtedy stażysta będzie otrzymywał wynagrodzenie za okres stażu, pokrywane z pieniędzy publicznych. Firma musi zapewnić stażyście odpowiednie stanowisko pracy oraz opiekuna, który będzie się zajmował stażystą przez cały czas.

Opiekunem powinna być osoba, która ma dobre doświadczenie, i przede wszystkim jest w stanie przekazać wiedzę innym osobom. Taka osoba jednocześnie może się zajmować maksymalnie 3 stażystami. Zasadą stażu jest to, iż ma on na celu przygotowanie zawodowe, dlatego największe szanse na pozytywne decyzje zatrudnienia stażystów mają te firmy, które oferują możliwość doskonalenia umiejętności z konkretnych dziedzin, zwłaszcza zgodnych z kierunkami szkół, które przez przyszłych stażystów zostały ukończone.

Oczywiście zazwyczaj oznacza to wykonywanie pracy zgodnej z profilem działalności danej firmy. Jednakże z zatrudnienia stażystów każda firma rozlicza się z Urzędem Pracy, gdyż to właśnie z nim, a nie ze stażystą podpisują oni umowę.

Obecnie bardzo często nie tylko firmy poszukują stażystów, lecz odwrotnie. Osoby spełniające warunki do tego, aby móc odbywać staż zgłaszają się do firm, w których mogłyby go odbyć. Wtedy zazwyczaj dopiero po uzgodnieniu szczegółów z danym stażystą firma występuje do UP o podpisanie umowy o staż.

Nie oznacza to jednak ze zatrudnienie stażysty to kolejny pracownik który będzie wykonywał wszystkie powierzone mu zadania. W umowie zazwyczaj jest jasno określone, jaki zakres obowiązków będzie miał stażysta i nic więcej ponad te właśnie obowiązki nie musi wykonywać. Nie można także przekraczać czasu pracy stażysty, czyli maksymalnie 8 godzin dziennie. Są oni także zwolnieni z pracy w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy czy po godzinach. Ponadto po każdym przepracowanym miesiącu stażyście należą się 2 dni wolnego.

Oczywiście stażysta także ma obowiązki, jeżeli nie będzie się zgłaszał na staż, może on ulec rozwiązaniu z jego winy. Pracodawca zaś zobowiązany jest do dostarczania listy obecności stażysty do starostwa. Określono nawet termin na ich dostarczanie, czyli najpóźniej 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu.

Jednakże staże są niezwykle korzystnym dla obu stron rozwiązaniem, dlatego nie dziwi rosnąca z roku na rok ilość podpisywanych tego typu umów.