Umowa o dzieło a podatek

Umowa o dzieło to jedna z umów cywilno prawnych określona art. 627-646 Kodeksu cywilnego. Cytując pierwszy z tych art. „Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia”, zaś strony tej umowy potocznie nazywamy dziełodawcą i dziełobiorcą. Sposób opodatkowania tej umowy związany jest z kilkoma jej szczegółami.

Pierwsze kryterium to wysokość na jaką została zawarta. W przypadku kwoty do 200zł należy opodatkować ją za pomocą zryczałtowanego podatku na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to umów zawartych z osobami niebędącymi pracownikami dziełodawcy. Stawka tego podatku wynosi 18% i jest liczona od uzyskanego przychodu. W tym przypadku nie ma możliwości odliczenia kosztu uzyskania przychodu. Jest to uproszczona metoda, jednakże nie daje możliwości odzyskania takiego podatku przez podatnika, bo nie jest on również ujmowany w indywidualnym zeznaniu podatkowym.

Jeżeli jednak umowa o dzieło jest zawarta na kwotę przekraczająca 200zł lub w takiej umowie nie określono wysokości należności, ale jedynie sposób wyliczenia, wówczas obliczamy podatek dochodowy odejmując najpierw koszty uzyskania przychodu, a następnie mnożąc uzyskaną kwotę przez 18% stawkę podatku.

Kwota podatku zależy również od praw autorskich wykonanego dzieła. Jeśli jest to umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, to koszt uzyskania przychodu wynosi 50% wartości umowy.
Od 2013 roku obowiązuje również ograniczenie co do zastosowania tej wysokości kosztów do kwoty przychodu 85528zł. W przypadku przekroczenia tej wartości w danym roku podatkowym do reszty przychodów stosuje się 20% koszty.
W przypadku umowy o dzieło bez przeniesienia praw autorskich koszty stanowią jedynie 20% jej wartości. A więc od przychodu odejmujemy KUP, a dopiero od uzyskanej kwoty liczymy należny podatek dochodowy w wysokości 18%.

W przypadku, gdy dziełodawcą jest firma (osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), to odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy ciąży właśnie na niej. Wykonawca dzieła jest jedynie zobowiązany do wystawienia rachunku. Gdy zaś zawarcia umowy o dzieło dokonują dwie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, obowiązek podatkowy ciąży na dziełobiorcy.

Tego typu umowa często zawierana jest przez rękodzielników oraz wszelkiego rodzaju autorów i to oni jako wykonawcy muszą wystawić rachunek, a czasem również obliczyć odpowiednio potrącenie podatkowe.