Działalność gospodarcza jako stowarzyszenie

By mówić o stowarzyszeniach, warto zacząć jest o przytoczeniu krótkiej definicji tego pojęcia. Stowarzyszenie – to samodzielne, samorządne i dobrowolne zrzeszenie ludzi w celach niezarobkowych. Ma prawo samodzielnie ustalać swoje cele, decydować o strukturze organizacyjnej, a także wydawać akty wewnętrzne, dotyczące jego działalności.

W przeważającej większości opiera ono swoją działalność na bezpłatnej pracy społecznej zrzeszonych członków, choć zdarza się czasami, że zatrudnia pracowników.

Pomimo iż z definicji wynika, że stowarzyszenie ma charakter niezarobkowy, zgodnie z polskim prawem może ono prowadzić działalność gospodarczą. Warunkiem jest jednak, by zdobywane w ten sposób środki nie były przeznaczone na wynagrodzenie dla poszczególnych członków stowarzyszenia, lecz stanowiły środki na cele statutowe – mają więc służyć wyłącznie realizacji wyznaczonych przez stowarzyszenie działań społecznych. Działalność gospodarcza nie może być głównym celem stowarzyszenia, ani nie może być źródłem dochodów osób w nim zrzeszonych.

Aby stowarzyszenie mogło prowadzić działalność gospodarczą, musi ono zostać zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i posiadać osobowość prawną. Co więcej, warunkiem koniecznym jest, aby w statucie stowarzyszenia był zapis mówiący o tym, że istnieje taka możliwość. Zapisy te muszą uwzględniać, jaki jest zakres prowadzonej działalności, a także gwarantować, iż dochody służą jedynie realizacji celów statutowych.

W przypadku nowopowstającego stowarzyszenia, odpowiednie paragrafy powinny pojawić się od razu w tworzonym statucie, w przypadku istniejącego już stowarzyszenia, które po kilku latach zdecydowało się na rozpoczęcie działalność, istotne jest wprowadzenie odpowiednich zmian w zapisach.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że choć stowarzyszenie w takim momencie staje się przedsiębiorcą, w przeciwieństwie do zwykłych firm, nie musi ono posiadać kapitału początkowego. Pozostałe przepisy, dotyczące prowadzenia przedsiębiorstw, odnoszą się także do stowarzyszeń.

Wśród niezbędnych dokumentów, które muszą zostać złożone w KRS, znajdują się:

a) formularze KRS wskazujące odpowiednie zapisy w statucie i obszar działalności
b) uchwała o zmianie statutu (o ile była potrzebna) oraz potwierdzenie notarialne podpisów członków zarządu
c) wniosek o zmianę wpisu w rejestrze REGON
d) wniosek do Urzędu Skarbowego o zmianę informacji i wskazanie odpowiedniego US w celu przyszłych rozliczeń
e) umowy o użytek lokalu
f) zgłoszenie płatników składek o ubezpieczenie społeczne (o ile stowarzyszenie zatrudnia pracowników)
g) dowody wpłaty do rejestru przedsiębiorstw i za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Po uzyskaniu odpowiednich wpisów i przeprowadzeniu tej procedury formalnej, stowarzyszenie może rozpocząć działalność gospodarczą. Należy przy tym pamiętać, że podobnie jak w przypadku innych przedsiębiorstw, jest ono zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości i swoje dochody musi rozliczać, zgodnie z odrębnymi przepisami.