Reglamentacja działalności gospodarczej

Reglamentacja działalności gospodarczej to problematyka, która znajduje szerokie zainteresowanie zarówno w doktrynie, tak nauk ekonomicznych, jak i czysto prawnych oraz w szeroko rozumianej debacie publicznej. W ujęciu czysto społecznym, temat ten jest zazwyczaj podnoszony wtedy, kiedy może być to kwestia decydująca o wyniku wyborów politycznych.

Można zatem powiedzieć, że reglamentacja działalności gospodarczej to swego rodzaju mechanizm polityczno-społeczny, który służy do zarządzania państwem w jego ekonomicznej sferze poprzez regulacje administracyjne wymuszające na podmiotach chcących uczestniczyć w obrocie gospodarczym.

Na początku jednak warto mieć świadomość tego czym tak naprawdę jest działalność gospodarcza w sensie prawnym. Zgodnie z przepisami polskiej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jako działalność gospodarczą określa się takie działanie, które jest zarobkowe, a przy tym dotyczy wytwórczości, działalności budowlanej, handlowej, usługowej oraz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż, a także działalności zawodowej. Działalność taka musi być przy tym wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Spełnienie wszystkich tych cech to zaledwie formalne umożliwienie określenia tego co dany podmiot wykonuje, jako działalność gospodarcza. Zupełnie innym problemem jest jej reglamentacja.

Ograniczenia w swobodzie podejmowania działalności gospodarczej mogą mieć miejsce tylko w sytuacjach kiedy dana działalność kiedy dotyka ważnego interesu społecznego.
Dodatkowo, ograniczenie takie może mieć miejsce tylko i wyłącznie w drodze ustawy.

Łatwo zatem dojść do wniosku, że ograniczenie swobody podejmowania działalności gospodarczej może i ma miejsce tylko w wyniku podjęcia takich decyzji przez główne organy państwa w drodze aktu prawnego o powszechnej mocy obowiązywania.

Do form reglamentacji działalności gospodarczej zalicza się takie jej przejawy jak:
– koncesje- które są udzielane na określony okres i co do zasady dotyczą najbardziej wrażliwych elementów życia gospodarczego-handel bronią, przewóz osób,
– zezwolenia- dotyczą na przykład obrotem alkoholem
– licencje oraz zgody, które dotyczą takich branż, jak obrót nieruchomościami, agencje zatrudnienia.

Uzyskanie tych dokumentów jest niezbędne do tego by móc wykonywać daną pracę w sposób zgodny z przepisami polskiego prawa. Trzeba bowiem pamiętać, że wraz z reglamentacją danej działalności państwo posiada możliwość wymuszenia danego zachowania i organy powołane do tego by takie zachowanie wyegzekwować.