Polska Klasyfikacja Działalności ( PKD)

Jeśli zastanawiamy się, czym jest Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), należy najpierw wyjaśnić, czym jest działalność.

Istnieje ona wówczas, kiedy ludzie wykorzystują różnego rodzaju produkty i technologie do wykonania, czy świadczenia konkretnej usługi względem osoby zamawiającej. Może to być prosty proces (np. spawanie), albo złożony z kilku procesów (np. podczas produkcji komputera).

Polska Klasyfikacja Działalności dotyczy, umownie przyjętej w Polsce, klasyfikacji i hierarchizacji różnych rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, które są realizowane przez konkretne podmioty gospodarcze. Podział ten wprowadzono, by ułatwić proces rejestracji w danych statystycznych, ewidencjach, dokumentacjach, a także urzędowych rejestrach i w administracji publicznej.

PKD jest niezależna od wielkości przedsiębiorstw, ilości zatrudnianych osób, czy poziomu zautomatyzowania produkcji. Do jednej grupy, bez względu na przynależność do osobowości prawnej, czy skarbu państwa, należą wszystkie przedsiębiorstwa, które prowadzą ten sam rodzaj działalności gospodarczej. Aktualnym systemem jest ten, który został wprowadzony do użycia w 2007r. Przedsiębiorcy, którzy rejestrowali swoje firmy przed 2008 rokiem, musieli wypełnić specjalne ankiety, dzięki którym przypisane zostały im nowe kody.

Zgodnie z normami przyjętymi przez PKD, wszystkie grupy mają przypisany specjalne symbole i nazwy, a także zakres grupowań klasyfikacyjnych, w którym wyróżnia się pięć poziomów. Konkretne przedsiębiorstwo przypisywane jest do wszystkich pięciu poziomów, w oparciu o metodę góra-dół. Podstawą jest zidentyfikowanie sekcji, następnie określa się dział, grupę, klasę, a na końcu podklasę. Każda sekcja określana jest przez odpowiedni symbol literowy (np. Q oznacza Opiekę zdrowotną i pomoc społeczną). Dział zaznacza się dwucyfrowym kodem numerycznym od 1-99 (np. 87 to pomoc społeczna z zakwaterowaniem). Kod trzycyfrowy określa przynależność do grupy, wyodrębnia się 272 rodzaje działalności. Podział ten ustala się zgodnie z przeznaczeniem produktu bądź też charakterem danej usługi (np. 02. 2 Pozyskiwanie drewna). Czterocyfrowy kod numeryczny jest określeniem klasy danej działalności, wyróżnia się 615 grupowań i brana jest pod uwagę specjalizacja (np. 65. 11 to Ubezpieczenia na życie). Podklasę, czyli poziom piąty, określa się za pomocą pięcioznakowego kodu, składającego się z cyfr i litery, obejmuje on 654 grupowania. Wyróżnia się dzięki niemu działalności charakterystyczne dla polskiej gospodarki (np. 35. 14. Z Handel energią elektryczną).

Kody PKD  publikuje serwis rządowy pod tym adresem: https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd