Ubezpieczenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze niesie ze sobą jakieś ryzyko. Aby je zmniejszyć każdy kto chce taką działalność rozpocząć powinien pomyśleć o jej ubezpieczeniu, które pozwoli zabezpieczyć się przed różnymi zdarzeniami losowymi np. kradzieżą, awarią.

Obecnie firmy ubezpieczeniowe oferują bardzo szeroki zakres usług dla przedsiębiorców.

Bardzo przydatną polisą jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Istnieją tutaj dwa rodzaje polis : deliktowe i kontraktowe.

Odpowiedzialność deliktowa jest niezależna od żadnej umowy zawartej przez strony, a obowiązek odszkodowawczy wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Podstawą odpowiedzialności kontraktowej jest niewykonanie lub złe wykonanie zobowiązania. W tym przypadku kodeks cywilny zobowiązuje do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej.

Należy podkreślić, że istnieją też inne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które dzielone są na :
-obowiązkowe np. OC adwokatów, notariuszy, posiadaczy pojazdów mechanicznych
-dobrowolne np. OC hotelarzy czy prowadzących bary lub restauracje

Jeśli chodzi o ubezpieczenia działalności gospodarczej od zdarzeń losowych to można wśród nich wyróżnić :

– ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, obejmujące nie tylko mienie przedsiębiorcy, ale też to przyjęte przez niego od klientów i zleceniodawców w celu wykonania usług. W tym przypadku zazwyczaj wypłacane jest odszkodowanie w wysokości skradzionego mienia, nie wyższe jednak niż wysokość sumy ubezpieczenia;

– ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów, obejmujące szkody spowodowane przez ogień, deszcz czy obsunięcia ziemi. Przedmiotem ubezpieczenia w tym przypadku mogą być budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza i ich wyposażenie., towary w sklepach, magazynach, a także gotówka i papiery wartościowe;

– szkód wodno- kanalizacyjnych, powstałych wskutek bezpośredniego działania wody, ale też nieumyślne pozostawienie otwartych kranów i zaworów w urządzeniach;

– ubezpieczenia przemysłowe, bardzo ważne dla firm wykonujących usługi budowlane, gdzie ubezpieczeniem mogą być objęte obiekty w trakcie budowy czy sprzęt potrzebny do wykonywania prac. Miejscem ubezpieczenia jest obszar budowy, a czas ochrony trwa od momentu rozpoczęcia prac do odbioru obiektu przez zleceniodawcę;

– ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;

– ubezpieczenie ryzyka utraty zysku, które dla przedsiębiorców jest formą zapewnienia stabilności zysku

Aby wybrać najkorzystniejszy dla siebie wariant ubezpieczenia należy wziąć pod uwagę wiele czynników, jak rodzaj prowadzonej działalności, wysokość sumy ubezpieczenia i składki, możliwość płatności ratalnej.