ZUS DRA

ZUS DRA to druk deklaracji rozliczeniowej, która powinna być składana co miesiąc przez wszystkich płatników składek. Można powiedzieć, że jest niejako podsumowaniem łącznej ilości poszczególnych kwot składek, opłacanych od wszystkich ubezpieczonych.

Druk deklaracji jest taki sam dla wszystkich płatników, bez względu na ilość zatrudnianych pracowników czy rodzaj działalności, tak samo spółki jak też osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wypełniają identyczny druk. Druk jest koloru czerwonego co odróżnia go od innych na pierwszy rzut oka. Można go pobrać z http://www.zus.pl/pliki/formularze/dra.pdf.

Pierwsza część druku przeznaczona jest do określenia terminu i rodzaju składanej deklaracji. Jeżeli bowiem popełniono w niej błąd, wówczas na takim samym druku składa się korektę, zmieniając jedynie numer deklaracji, gdzie 01 zarezerwowany jest dla pierwszej składanej w miesiącu. Korekty oznacza się numerami od 02, jeżeli zachodzi konieczność złożenia większej ich ilości, wówczas w odpowiednie pole wpisuje się kolejny numer.
Część II została przeznaczona do wpisania danych płatnika składek, i powinny to być dane zgodne z tymi, które były zgłaszane do ZUS.

W części IV sumuje się wszystkie należne składki na ubezpieczenia społeczne. Powinny być one zsumowane z imiennych raportów rozliczeniowych, z rozbiciem na składki opłacane przez samych ubezpieczonych oraz przez pracodawcę. Podaje się tutaj także ilość osób ubezpieczonych oraz stawkę procentową, określającą wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe. Kwoty są sumowane w każdej kolumnie i wierszu muszą być także podsumowane ogólnie.

Część V to miejsce, gdzie wpisywane są świadczenia wypłacane przez płatnika jednakże podlegające rozliczeniu, czyli doliczeniu od składek na ubezpieczenia społeczne. Zaliczają się do nich między innymi zasiłki chorobowe. Kolejne części dokumenty zostały przeznaczone na wykazanie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne ( część VI), Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (część VII) oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (cześć VIII).

Część X przeznaczona jest dla osób, które opłacają składki wyłącznie za siebie, czyli dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Podaje się tam wysokość podstawy która stanowiła obliczenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy. Bardzo istotne jest dokładne wypełnianie druku, jeżeli w pozycjach nie będą wpisywane żadne kwoty należy wpisać „0”. Osoby, które samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą, nie mają obowiązku składania deklaracji ZUS DRA co miesiąc, jeżeli nie nastąpiły istotne zmiany, jak przykładowo zwolnienie lekarskie czy zawieszanie działalności, mające wpływ na wysokość podstawy obliczania składek oraz wysokości samych składek.