Przetargi i ich rodzaje

Jedną z form prowadzących do zawarcia umowy i popartych najpierw złożeniem, a następnie rozpatrzeniem i wybraniem najkorzystniejszej oferty, są przetargi.

Warunkiem niezbędnym przystąpienia do przetargu jest po pierwsze spełnienie wszystkich podanych i opisanych w ofercie wymagań, a po drugie terminowe wpłacenie wadium, bądź w formie wyznaczonej kwoty pieniężnej, bądź obligacji lub papierów wartościowych. Wysokość wadium zależy od ceny wywoławczej i stanowi nie mniej niż 5% i nie więcej niż 20% jej wartości.

W celu czuwania nad sprawnym przebiegiem przetargu oraz nad zachowaniem wszystkich przepisów zgodnych z właściwymi ustawami, organizator powołuje komisją przetargową, składającą się z trzech do siedmiu osób. Zanim dojdzie do przetargu, komisja powinna najpierw sprawdzić, czy wpłynęło wadium.

Rodzaje przetargów
Jedną z najpopularniejszych form przetargu są aukcje, które jawią się jako dość widowiskowy sposób wyboru oferty, ponieważ polegają na ustnym przekazywaniu propozycji, a sprzedający nie może się wycofać nawet wtedy, gdy uzyskana kwota nie jest zadowalająca.

Dialog konkurencyjny natomiast polega na przeprowadzeniu rozmów z oferentami, których końcowym efektem jest złożenie pisemnych zgłoszeń po uprzednim doprecyzowaniu – zwykle trudnych – warunków przetargu.

Konkursy oraz licytacje elektroniczne
O ile konkurs jest nierozerwalnie związany z nagrodą i dotyczy zamówień publicznych, mających na celu urbanistyczne lub architektoniczne zagospodarowanie przestrzeni, o tyle do przeprowadzenia licytacji elektronicznej (Prawo zamówień publicznych; art. 11 ust. 8 ustawy) niezbędna jest odpowiednio przygotowana strona internetowa, na której oferenci wypełniają formularz. O wygranej w tym ostatnim przypadku decyduje cena propozycji.

Przetarg nieograniczony i ograniczony
Najczęściej praktykowaną formą przetargu jest przetarg nieograniczony, ponieważ może wziąć w nim udział każda zainteresowana osoba, natomiast o tym, kto przystąpi do przetargu ograniczonego (Dz.U.64.16.93), decyduje organizator po uprzedniej analizie złożonych wniosków. To on wybiera te podmioty, które przedstawiły najbardziej korzystne aplikacje nie tylko pod względem cenowym, lecz także biorąc pod uwagę aspekt wykonania w szeroko rozumianym znaczeniu (terminy, zaplecze materiałowe). (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku)

Wśród różnorodnych form przetargu jedne są bardziej popularne, inne mniej.

Od czego to zależy?
Przede wszystkim od tego, na ile dana propozycja jest atrakcyjna. Podmioty zgłaszające chęć wykonania prac muszą udowodnić, że dysponują zarówno środkami finansowymi, jak i odpowiednimi kwalifikacjami.

Autorem tekstu jest Platforma przetargowa Oferent- przetargi z każdej branży