Wynagrodzenie chorobowe

Pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy posiada wiele uprawnień takich jak prawo do urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego czy też do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.

Uprawnienia dotyczące otrzymywania od pracodawcy wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w związku z chorobą określa art. 92 Kodeksu Pracy. Pracownikowi należy się wynagrodzenie chorobowe w przypadku choroby lub też za czas pozostawania w odosobnieniu, jeśli jest to choroba zakaźna, jeśli trwają one łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym. W przypadku pracowników, którzy są powyżej 50 roku życia jest to 14 dni w ciągu roku.

Za ten czas pracownik otrzymuje 80% wynagrodzenia. Pracodawca ma możliwość ustalenia innych przepisów, które przewidują wyższe wynagrodzenie za czas choroby. Kolejną sytuacją, za którą pracownikowi przysługuje wynagrodzenie jest wypadek w drodze do pracy czy też z pracy oraz za czas choroby przypadającej na czas ciąży. Wtedy wynagrodzenie jest wypłacane w całości.

Pełne wynagrodzenie pracownik otrzyma także za czas, kiedy poddaje się koniecznym badaniom lekarskim, które są niezbędne dla kandydatów na dawców narządów, komórek i tkanek a także za czas, kiedy odbywa się zabieg pobrania narządów, komórek czy tkanek. Po upływie 33 lub, w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia, 14 dni choroby, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy.

Według art. 92 § 2 wynagrodzenie chorobowe oblicza się tak jak oblicza się podstawę wymiaru zasiłku chorobowego. Wynagrodzenie to wypłaca się za każdy dzień niezdolności, nie wyłączając przy tym dni wolnych. Podstawą wymiaru takiego wynagrodzenia jest więc średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika wypłacane w ciągu 12 miesięcy, które bezpośrednio poprzedzają miesiąc, w którym doszło do powstania niezdolności do pracy. Istnieją 3 etapy obliczania wynagrodzenia chorobowego. Najpierw należy ustalić czy w ogóle przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz wyznaczyć okres wypłaty.

Ważne jest aby wiedzieć czy pracownik posiada prawo do wynagrodzenia za czas choroby od pierwszego dnia zaistnienia niezdolności. Drugim krokiem jest obliczenie podstawy wymiaru takiego wynagrodzenia. Tutaj, jak wspomniano wcześniej, stosuje się zasady jak przy zasiłku chorobowym.

Ostatni punkt to obliczenie dziennego wynagrodzenia oraz wysokości wynagrodzenia chorobowego. Bez wątpienia uprawnienie pracownika do otrzymywania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy jest jedną z ważniejszych zalet umowy o pracę, która jest dla pracownika najbardziej korzystną formą zatrudnienia.