Deklaracja VAT 7

Deklaracja VAT 7 to formularz, na którym przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT okresowo obliczają kwotę VAT do zapłaty lub zwrotu.

Należy ją składać co miesiąc w urzędzie skarbowym. Istnieje również możliwość składania deklaracji co kwartał ale już na druku VAT 7K. Ta możliwość dotyczy jednak tylko przedsiębiorców, którzy mają status małego podatnika.

Podatek VAT to konieczność składania poprawnych deklaracji za wszelki rozliczany okres. Jak mówią przepisy, formularz VAT 7 trzeba złożyć do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Niekiedy zdarza się, że dzień ten przypada w sobotę lub święto. Wtedy ostatnim dniem terminu jest kolejny dzień roboczy. Druk deklaracji VAT 7 do wypełnienia znajdziemy pod linkiem http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1481810/VAT-7%2814%29_v1-0E_2014.pdf.

Kiedy rozpoczynamy wypełniania deklaracji VAT 7 pamiętajmy, by podać numer NIP przedsiębiorcy w polu numer 1. Następnie przechodzimy do części A deklaracji VAT 7, w której należy wskazać miejsce, do którego składamy druk i jego cel. Jak wspomniano, deklarację należy złożyć do urzędu skarbowego. Powinien być to konkretny urząd skarbowy. W przypadku podatku VAT będzie to urząd wskazany pod względem miejsca wykonywania czynności, które podlegają opodatkowaniu. Jeśli przedsiębiorca będący podatnikiem wykonuje te czynności nie tylko na terenie jednego urzędu skarbowego ale na terenie kilku urzędów, właściwy będzie ten ze względu na zamieszkanie przedsiębiorcy, jeśli chodzi o podatnika będącego osoba fizyczną i ten ze względu na siedzibę firmy, jeśli chodzi o osobę prawną. Cel składania formularza określa się w polu numer 7. Zaznaczamy tam czy formularz składamy by złożyć deklarację czy, by dokonać korekty deklaracji.

Następnie przechodzimy do części B czyli danych identyfikacyjnych podatnika. Tam podatnik, który jest osobą fizyczną wpisuje swoje pierwsze imię, nazwisko oraz datę urodzenia. Podatnicy będący osobami prawnymi zobowiązani są podać pełną nazwę oraz numer REGON, który jest numerem statystycznym nadawanym przez GUS. Część C formularza to już rozliczenie należnego podatku. W tym miejscu należy wykazać wszelkie transakcje, które zostały opodatkowane, co do których obowiązek podatkowy zachodzi na deklarowany okres. Jeśli któreś z pół od numeru 10 do numeru 55 pozostawimy puste, jego wartość automatycznie uznaje się za „0”.

Wszystkie punkty w części C są opisane i tak na przykład w punkcie 10 wpisuje się sprzedaż towarów i świadczenie usług, które są zwolnione z podatku VAT na mocy przepisów ustawy o podatku VAT a w punkcie 13 podaje się wartość sprzedanych towarów lub świadczonych usług na terenie kraju, które mają stawkę „0”.

Część D deklaracji to wskazanie naliczonego podatku do odliczenia. W końcu część E służy do obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu. Jest to część podsumowująca. Poniżej widnieją jeszcze cztery części dodatkowe. Część F to informacje dodatkowe a część G, informacje o załącznikach. W części H znajduje się oświadczenie podatnika lub osoby, która go reprezentuje a część I to już adnotacje urzędu skarbowego.

Najlepiej powierzyć wypełnianie deklaracji doświadczonej księgowej. Będziemy mieli pewność, że druk został wypełniony i złożony poprawnie.