Spółka akcyjna – charakterytyka

Jest to spółka kapitałowa, której działalność reguluje kodeks spółek handlowych. Spółka akcyjna powstaje poprzez zawiązanie spółki czyli podpisanie statutu przez założycieli. W przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, założycielem spółki akcyjnej może być jedna osoba.

Częściej jednak założycieli jest kilku. Statut założycielski powinien mieć formę aktu notarialnego. Pod rygorem nieważności statut zawiera między innymi informacje dotyczące rodzaje i liczbę tytułów uczestnictwa w zyskach a także w podziale majątku spółki akcyjnej, warunki umarzania akcji oraz sposoby ich umarzania, ograniczenia, jakie obwiązują przy zbywaniu akcji a także firmę i siedzibę spółki, przedmiot jej działalności oraz czas trwania (jeśli jest oznaczony), wysokość kapitału zakładowego, jaką wartość nominalną będą miały akcje.

Kolejny warunek, jaki należy spełnić by utworzyć spółkę akcyjną to wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego przez akcjonariuszy. Należy także ustanowić zarząd, radę nadzorczą oraz walne zgromadzenie. Spółka akcyjna musi zostać wpisana do rejestru sądowego. Od momentu wpisania spółki do rejestru nabywa ona osobowość prawną.

Wysokość kapitału zakładowego musi wynosić przynajmniej 500 zł. Wartość nominalna akcji to nie mniej jak 1 zł. W jakim celu zawiera się spółkę akcyjną? Może być to zarówno cel gospodarczy jak i niegospodarczy. Czym są akcje? To papiery wartościowe, które określają ułamek kapitału zakładowego, który przysługuje akcjonariuszowi. Istnieje kilka rodzajów akcji, między innymi akcje imienne, na okaziciela, aportowe oraz gotówkowe. Akcje można zbywać.

Akcjonariusze mają wobec spółki prawa ale także obowiązki. Po pierwsze, akcjonariusz musi wnieść wkład. W zamian otrzymuje akcje. Dzięki temu nabywa prawo do uczestnictwa w spółce akcyjnej, prawo do czynnego uczestniczenia w walnym zgromadzeniu a także prawo głosu oraz prawo do dywidendy. Jak już wspomniano, w spółce akcyjnej organami są walne zgromadzenie, zarząd oraz rada nadzorcza. Zadania walnego zgromadzenia to między innymi rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu z działalności spółki, zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa alb nabycie własnych akcji.

Zarząd natomiast reprezentuje spółkę. Prowadzi on wszystkie jej sprawy. W zarządzie mogą zasiadać zarówno akcjonariusze jak i osoby spoza ich grona. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza. Rada nadzorcza stale nadzoruje działalność spółki akcyjnej we wszystkich dziedzinach działalności. Przede wszystkim ocenia ona sprawozdania w zakresie zgodności z księgami, stanem faktycznym a także z dokumentami. Ocenia ona także wnioski zarządu dotyczące podziału zysków albo pokrycia strat. Musi być co najmniej 3 członków rady nadzorczej. Powołuje i odwołuje ich walne zgromadzenia a kadencja członka nie może być dłuższa niż 5 lat.