Remanent likwidacyjny

Remanent likwidacyjny jest jednym z obowiązków, który muszą wykonać przedsiębiorcy, chcący zakończyć działalność gospodarczą.

W Polsce istnieje kilka rodzajów remanentów likwidacyjnych, do których zalicza się między innymi :
– remanent dla podatku dochodowego od osób fizycznych
– remanent dla celów podatku od towarów i usług ( uwzględnia się tu towary, od których przysługiwało prawo do odliczenia VAT i które w dniu zakończenia działalności pozostają w firmie, ale także środki trwałe i wyposażenie ; nie uwzględnia się natomiast towarów, przy których nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenie podatku.

Brak towarów pozostających w dniu likwidacji oznacza brak konieczności wykazywania ich w spisie i tym samym brak konieczności odprowadzania podatku. Remanent powinien zawierać ilość towaru, jego nazwę, cenę oraz kwotę i stawkę podatku VAT.

Dodatkowym dokumentem, który należy sporządzić jest wykaz składników majątku w dniu likwidacji.

Przy wycenie wartości towarów w remanencie likwidacyjnym bierze się pod uwagę cenę nabycia towarów, a w przypadku jej braku koszty wytworzenia w momencie ich dostawy.
Podstawę opodatkowania stanowi cena rynkowa netto. Jeśli jest ona taka sama jak w dniu zakupienia towaru to podstawę będzie stanowić cena znajdująca się na fakturze dokumentującej zakup.

Jeśli chodzi o czas sporządzenia remanentu likwidacyjnego, to należy go wykonać w dniu zakończenia działalności.
Na wycenę wartości spisu z natury przysługuje okres 7 dni.
Wartość podatku od towarów i usług należy zawrzeć w części C formularza VAT-7. Spis z natury dokonywany ze względu na zakończenie działalności należy zgłosić do urzędu skarbowego co najmniej 7 dni przed datą jego rozpoczęcia.

Należy pamiętać, że w stosunku do towaru wykazanego w remanencie likwidacyjnym nie ma zastosowania korekta VAT naliczonego. Wyjątkiem są tu wartości niematerialne i prawne, które podlegają korekcie.

Istnieje możliwość uniknięcia konieczności płacenia podatku VAT od remanentu likwidacyjnego. Najprostszym rozwiązaniem jest sprzedaż towaru. Oczywiście w trakcie sprzedaży też powstaje obowiązek podatkowy, ale dokonując jej przedsiębiorca otrzymuje środki na pokrycie podatku. Bardzo ważny jest fakt, że likwidując swoją działalność dla sprzedawanego towaru można ustalić cenę niższą niż ta, po której towar został zakupiony. Nie powstaje jednocześnie problem z magazynowaniem niesprzedanych rzeczy.
Można także odsprzedać środki trwałe, w przypadku których podatek jest liczony od ceny, za którą majątek został sprzedany.
Innym rozwiązaniem jest przekazanie majątku na cele osobiste, gdyż przy przekazaniu towaru na własne potrzeby zastosowana będzie ta sama metoda wyceny co w remanencie likwidacyjnym.

Zamknięcie działalności wiąże się głównie ze sporządzeniem remanentu likwidacyjnego, ale należy też pamiętać o pozostałych formalnościach.

Należy do nich między innymi złożenie formularza CEIDG-1 w urzędzie gminy, pamiętając o 7- dniowym terminie aktualizacji danych w bazie. Trzeba też dostarczyć urzędowi skarbowemu zgłoszenie VAT-Z, informujące o zaprzestaniu wykonywania czynności podatkowych.