Definicja działalności gospodarczej

Założenie własnej firmy wydaje się doskonałym rozwiązaniem w związku z trudną sytuacją na rynku pacy. Trzeba jednak pamiętać, że prowadzenie działalności gospodarczej wymaga sporej wiedzy dotyczącej podstawowych zasad, które rządzą tym obszarem.

Dlatego swoją przygodę z prowadzeniem firmy warto zacząć od zapoznania się z najważniejszymi pojęciami, które ułatwią rozpoczęcie działalności i podjęcie najważniejszych decyzji, np. dotyczących formy opodatkowania.

Najważniejszym dokumentem, z którym powinni zapoznać się wszyscy początkujący przedsiębiorcy jest Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, która zwiera definicje podstawowych pojęć, w tym również definicję działalności gospodarczej.

Warto pamiętać, że działalność gospodarcza nie musi być wykonywana wyłącznie przez osoby, które dokonały rejestracji w urzędzie.

Zgodnie z zapisami znajdującymi się w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej jest to zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana i usługowa. Definicja obejmuje także poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie różnych kopalin ze złóż oraz działalność zawodową, która jest wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany.

Jak widać definicja jest bardzo szeroka i obejmuje wiele różnych form działalności, którą można prowadzić w różnych celach. Z takiego zapisu w ustawie wynika między innymi, że każde działanie wykonywane stale i w sposób zorganizowany jest działalnością gospodarczą, nawet jeśli nie zostało zgłoszone. Bardzo ważny jest fakt, że nie ma znaczenia, czy przynosi ona zyski, czy nie. Działalność może być nieopłacalna – z punktu widzenia prawa nie ma to żadnego znaczenia – w każdym przypadku powinna być poddana odpowiednim rygorom prawnym, w tym także odpowiedniemu opodatkowaniu.

Z takich zapisów wynika między innymi fakt, że zarejestrowanie działalności jest konieczne, gdy w sposób ciągły przeprowadza się transakcje biznesowe oparte na umowach cywilnoprawnych (na przykład na podstawie umowy o dzieło). Na osobach, które pracują w ten sposób, spoczywa obowiązek zarejestrowania działalności gospodarczej.

Ponieważ definicja działalności gospodarczej jest bardzo ogólna, wiele osób ma problemy z określeniem, czy powinny taką działalność rejestrować, czy też nie jest to konieczne w ich przypadku.

Warto wiedzieć, że nie trzeba tego robić, gdy zachodzą jednocześnie trzy okoliczności.
– Po pierwsze to osoba zlecająca daną pracę ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za jej wykonanie.
– Po drugie powierzone zadania są wykonywane w czasie i miejscu wskazanym przez zlecającego oraz pod jego kierownictwem.
– Po trzecie osoba, która podejmuje się zleconej pracy nie ponosi żadnego ryzyka gospodarczego związanego z jej wykonywaniem.

Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie wymienione warunki muszą być koniecznie spełnione, żeby nie istniał obowiązek zarejestrowania działalności. Na przykład jeśli praca nie jest wykonywana pod bezpośrednim kierunkiem zlecającego, ale spełnione są wszystkie wymienione warunki, i tak należy zgłosić działalność do odpowiedniego urzędu.