Umowa przyrzeczona

Podpisanie umowy przyrzeczonej jest konsekwencją zawarcia umowy przedwstępnej. Taki dokument ma charakter gwarancyjny, ponieważ stanowi deklarację podjęcia zobowiązania, którego nie można zrealizować w danym czasie.

W treści tego typu umowy musi znaleźć się dokładne określenie założeń, które znajdą się w umowie definitywnej. W przypadku umowy sprzedaży trzeba określić takie szczegóły, jak strony umowy, cena i termin transakcji, a także przedmiot sprzedaży.

Z różnych powodów może dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron uchyli się od zawarcia umowy przyrzeczonej, pomimo wcześniejszego podpisania umowy przedwstępnej. W takich okolicznościach podmiot, który został narażony na niedogodności, ma możliwość podjęcia różnych działań w celu dochodzenia swoich praw. Pierwszy sposób to roszczenie odszkodowawcze. Drugą metodą działania jest dochodzenie zawarcia umowy za pośrednictwem sądu.

Gdy kontrahent uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej można wystosować wezwanie do zawarcia tej umowy. Jest to stosunkowo szybkie oraz ekonomiczne wyjście z sytuacji. Taki dokument należy zawsze wysyłać listem poleconym i zachować potwierdzenie nadania, ponieważ może stanowić dowód w czasie postępowania cywilnego toczącego się przed sądem.

W przypadku zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży strony są zobowiązane do podania terminu zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeśli ten termin nie zostanie określony w treści dokumentu, takie prawo przysługuje stronie, która jest uprawniona do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. W przypadku, gdy obie strony mają takie uprawnienia i wyznaczyły inne daty, liczy się ta, która została ustalona jako pierwsza. Do zawarcia umowy przyrzeczonej nie dochodzi w sytuacji, gdy umowa przedwstępna ulega przedawnieniu. W tej sytuacji nie zawiera się transakcji sprzedaży.

W przypadku przedsądowego wezwania do zawarcia umowy przyrzeczonej, należy sporządzić odpowiednie pismo, które musi zawierać szereg elementów, w tyn: dane adresowe strony wzywanej do zawarcia umowy, datę i miejsce sporządzenia dokumentu, informacje o tym, że upłynął termin, gdy powinna zostać podpisana umowa przyrzeczona i podpis strony wzywającej. W przypadku mowy sprzedaży należy koniecznie wskazać nową datę zawarcia umowy oraz wskazać cenę przedmiotu.

W praktyce bardzo często dochodzi do zawierania umów przedwstępnych i przyrzeczonych, dlatego warto dokładnie poznać wszystkie regulacje dotyczące tego typu dokumentów, a także sposoby dochodzenia swoich praw, gdy druga strona nie wywiąże się ze zobowiązań. Trzeba wiedzieć jak postępować, kiedy kontrahent uchyla się od podpisania umowy przyrzeczonej, ale także jak regulować różne postanowienia zawarte w tego typu umowie.

Znajomość wszystkich przepisów gwarantuje przede wszystkim możliwość uniknięcia różnych niekorzystnych sytuacji. Zawarcie umowy przedwstępnej jest także bardzo dobrym rozwiązaniem w wielu sytuacjach, na przykład gdy jedna ze stron jest zainteresowana zakupem, ale nie ma w obecnej chwili wystarczających środków na ten cel.