Rozdzielność majątkowa małżonków

Po zawarciu związku małżeńskiego prawo reguluje bardzo wiele kwestii, w tym także sprawy związane z majątkiem małżonków. Od chwili zawarcia związku małżeńskiego ich majątek staje się wspólny, mają prawo rozporządzać nim tak samo.

Jednak w wielu sytuacjach taki stan rzeczy nie jest korzystny dla małżeństwa, na przykład w sytuacji prowadzenia działalności przez jedno z nich. W przypadku problemów finansowych odpowiada bowiem całym swoim majątkiem, w tym wspólnym majątkiem małżeństwa.

W takiej sytuacji na pewno o wiele lepszym rozwiązaniem jest rozdzielność majątkowa małżonków. Wówczas nie tworzy się majątek wspólny, lecz każde z małżonków posiada własny. Wszystko co jest jego własnością jest tylko jego i nie stanowi własności drugiego z małżonków.

Rozdzielność majątkową można ustalić w dowolnym momencie trwania małżeństwa. Można to zrobić w dwojaki sposób, jednym z nich jest umowa spisana u notariusza, drugim – sprawa przeprowadzana w sądzie. Często także przyszli małżonkowie podpisują intercyzę, w której zawarty jest punkt o tym iż istnieje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa.

U notariusza zazwyczaj spisuje się taką umowę w sytuacji, kiedy małżonkowie są zgodni co do podziału. W sytuacji kiedy nie mogą się porozumieć, należy zwrócić się do Sądu który wyda decyzję o powstaniu rozdzielności majątkowej. Jednakże bez względu na sposób stwierdzenia rozdzielności powstaje ona od dnia podpisania umowy o rozdzielności lub w terminie późniejszym, nigdy wstecz. U notariusza taka umowa może być spisana nie tylko przez małżonków, ale także przez ich pełnomocników.

W przypadku rozdzielności każdy małżonek posiada odrębny majątek w skład którego wchodzą nie tylko zakupione przez niego ruchomości i nieruchomości, ale także środki pieniężne. Jeżeli więc każdy z nich ma własne konto bankowe, zgromadzone na nim środki są tylko i wyłącznie jego własnością.

W przypadku istnienia rozdzielności majątkowej każdy z małżonków odpowiada za ewentualne długi jedynie własnym majątkiem. Na przykład w sytuacji gdy prowadzona działalność gospodarcza zamiast zysków zaczyna generować długi, wtedy majątek drugiego małżonka jest bezpieczny. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wierzyciel udowodni, iż rozdzielność majątkowa powstała w celu uniknięcia przez drugiego małżonka egzekucji z całości majątku. Co ciekawe, także wierzyciel może złożyć wniosek o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków, jeżeli wykaże, że nie ma możliwości egzekucji długi jednego z małżonków z majątku wspólnego.

W momencie ustanowienia rozdzielności w trakcie trwania małżeństwa określa się bowiem w częściach ułamkowych własność małżonków w stosunku do już zakupionych ruchomości i nieruchomości, co w takiej sytuacji znacznie ułatwia egzekucję.

Z pewnością rozdzielność majątkowa może być przydatna także w wielu innych sytuacjach. Na przykład w momencie kiedy ktoś stara się o kredyt bankowy, przedstawienie dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową powoduje, iż nie ma konieczności przedstawiania zarobków drugiego małżonka oraz nie musi on wyrażać zgody na zaciągnięcie przez drugiego małżonka zobowiązania.

Warto ustanawiać rozdzielność majątkową już na początku małżeństwa, spisując intercyzę. Gdy dokonuje się tego po wielu latach, może to zająć znacznie więcej czasu, ze względu na konieczność określenia podziału już posiadanego majątku. Na pewno także ochrona przed zadłużeniem drugiego małżonka jest niepodważalna i żaden wierzyciel nie ma prawa żądać wystawienia tytułu egzekucyjnego na drugiego z małżonków.