Zalety i wady spółki cywilnej

Spółka cywilna to zawarta umowa przez dwie lub więcej osób, zarówno fizyczne, jak i osoby prawne, które wyrażają chęć współpracy w celu uzyskania wspólnego celu gospodarczego. Chodzi o dążenie do otrzymania materialnych profitów w postaci zysku lub do osiągnięcia najwyższego stopnia realizacji wyznaczonego zadania, mający charakter majątkowy.

Wcale nie musi być to cel zarobkowy, lecz szeroko pojęty motyw racjonalnego gospodarowania we wspólnocie, tak żeby otrzymać najkorzystniejszy wynik przy maksymalnej oszczędności. Może to być prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa, jak i realizacja jakiegoś jednorazowego przedsięwzięcia.

Nie można zmieniać składu osobowego spółki cywilnej, ale możliwe jest przyjęcie nowego członka dzięki zmianie umowy oraz w niektórych okolicznościach wystąpienie wspólnika. W przypadku spadkobierców wspólnika nie jest to konieczne, jeśli umowa planuje ich wejście do spółki po jego śmierci. Umowa spółki zawierana jest w formie pisemnej. Przepisy nie mówią o rygorze nieważności w momencie braku zachowania formy. Spółka cywilna zawierana jest wówczas, gdy wspólnicy ustalą kto tworzy spółkę, w jakim celu i jak poszczególni członkowie będą uczestniczyć w jej aktywności.

Jak każda spółka- spółka cywilna posiada swoje wady i zalety:

Zalety:

• Niskie koszty rejestracji spółki,
• Brak wymogu minimalnego kapitału założycielskiego,
• Możliwość wyboru ryczałtu jako formy opodatkowania,
• Odpowiedzialność za zobowiązania przez wszystkich wspólników,
• Możliwość wniesienia do spółki wkładu w rozmaitej formie,
• Proste zasady zakładania i prowadzenia działalności w tej formie,
• Prosty sposób likwidacji,
• Duża swoboda kształtowania postanowień umowy spółki i jej organizacji,
• Wygodna forma prowadzenia niewielkich przedsięwzięć gospodarczych.

Wady:

• Spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej, co powoduje, że wspólnicy nie mogą zawierać umów ze spółką,
• W chwili zwiększenia rozmiaru firmy musi być przekształcona w spółkę jawną lub sp. z o. o.,
• Problem z rozstrzyganiem wewnętrznych konfliktów, gdyż nie ma szczegółowych regulacji prawnych,
• Odpowiedzialność solidarna bez ograniczeń, całym majątkiem osobistym za zobowiązania zaciągnięte w ramach spółki,
• Konieczność rejestrowania się każdego wspólnika osobno i ujawnienia w nazwie spółki nazwisk wszystkich wspólników,
• Brak regulacji prawnych pozwalających na wykluczenie jednego ze wspólników ze spółki, gdy np. działa na jej szkodę.

Spółka cywilna z prawnego punktu widzenia nie jest podmiotem prawa, lecz zwykłą umową. Spółka ta nie posiada osobowości prawnej i nie jest przedsiębiorcą według przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zatem spółka cywilna to nic innego jak wspólnicy związani umową.