Odpowiedzialność spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych reguluje funkcjonowanie, podział i przekształcanie spółek handlowych. Wspólnicy bądź akcjonariusze, podczas podpisywania umowy spółki handlowej, obligują do osiągnięcia wspólnego celu poprzez dostarczenie wkładów finansowych.

Spółkami handlowymi są:

SPÓŁKA JAWNA

Osobowa spółka handlowa, w której każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem razem z resztą wspólników oraz ze spółką, z uwzględnieniem przepisu mówiącym, iż wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

SPÓŁKA PARTNERSKA

Partner nie odpowiada za zobowiązania spółki, które powstały w wyniku wykonywania przez pozostałych wspólników wolnego zawodu w spółce. Partner również nie bierze odpowiedzialności za osoby, które zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego przez innego wspólnika. Za te zobowiązania odpowiada ten wspólnik, który tego dokonał. Za wszelkie inne zobowiązania partnerzy odpowiadają według zasad spółki jawnej.

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

W tej spółce co najmniej jeden ze wspólników bierze odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem i przynajmniej jeden z nich musi mieć ograniczoną odpowiedzialność. Jest to znakomita forma współpracy dla osób, z których jedna ma pomysł na działalność, a druga posiada wolny kapitał na jej sfinansowanie.

SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA

Posiada dwóch wspólników: komplementariusza i akcjonariusza. Pierwszy bierze na siebie zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli odrębnym od spółki majątkiem osobistym, w sposób nieograniczony, ponosząc też odpowiedzialność solidarną i subsydiarną. Drugi wspólnik spółki nie odpowiada za jej zobowiązania, gdyż ryzykuje tylko składnikami majątkowymi wnoszonymi do spółki. Akcjonariusz może ponosić odpowiedzialność osobistą wtedy, gdy jego nazwisko lub nazwa firmy zostanie umieszczona w firmie spółki i w jej imieniu dokona czynności prawnej ukrywając swoje pełnomocnictwo.

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Utworzona przez jedną lub więcej osób. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umożliwia pozyskiwanie kapitału i nowych wspólników, wyłączając przy tym odpowiedzialność wspólników za zobowiązania samej spółki oraz dając możliwość pełnej kontroli poczynań zarządu przez udziałowców spółki.

SPÓŁKA AKCYJNA

Kapitałowa spółka prawa handlowego, w której kapitał zakładowy jest podzielony na akcje będące papierami wartościowymi. Akcjonariusze za zobowiązania spółki odpowiadają osobiście. Odpowiedzialność osób, które tworzą te spółki związana jest wyłącznie z utratą środków przeznaczonych na pokrycie kapitału zakładowego w przypadku ogłoszenia upadłości spółki.