Czym jest KRS

Krajowy Rejestr Sądowy- KRS, jest ogólnopolskim spisem podmiotów jakimi są spółki, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia oraz dłużnicy. Prowadzi go Ministerstwo Sprawiedliwości i niektóre sądy rejonowe.

Jest jawny pod względem formalnym, to znaczy, że każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z danymi wpisanymi do rejestru, otrzymać odpis, wyciąg lub zaświadczenie, które dotyczy danych będących w rejestrze. Każda osoba ma prawo przeglądać akta rejestrowe podmiotów w siedzibie sądu rejestrowego.

Odpisy i wyciągi dostępne są w ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub w Internecie, dające możliwość sprawdzenia przedsiębiorców po ich numerze KRS, NIP, REGON czy też nazwie przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony jest w systemie informatycznym przez 27 wydziałów gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego, znajdujące się w 21 sądach rejonowych. W większości przypadków obszar ich właściwości pokrywa się z obszarem całego województwa.

Wpis do KRS-u obliguje podmioty, które są objęte przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dopiero uzyskanie tego wpisu pozwala podejmować czynności prawne. Bez niego prowadzenie przedsiębiorstwa nie jest możliwe. Sąd rejestrowy sprawuje opiekę nad poprawnością danych. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a wpisem dokonanym w KRS, ma prawo uruchomić procedurę sądową i wyciągnąć właściwe konsekwencje. Dzięki temu można mieć pewność, że znalezione dane są prawdziwe.

Cały rejestr dzieli się na trzy części:

• rejestr przedsiębiorców,
• rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
• rejestr dłużników niewypłacalnych.

Nowe stowarzyszenie/fundacja rejestruje się w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, a także publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dodatkowo, chcąc prowadzić działalność gospodarczą musi zarejestrować się w rejestrze przedsiębiorców, będącym częścią KRS. W KRS uzyskuje się również status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenia i fundacje mają obowiązek rejestrowania się w KRS.

KRS jest cennym źródłem informacji dla przedsiębiorców, zwłaszcza ze względu na ostatni rejestr, zawierający spis dłużników niewypłacalnych, którego celem jest upublicznienie przypadków nierzetelnego postępowania i ochrona osób trzecich przed nawiązywaniem relacji biznesowych z nieodpowiednimi firmami lub takimi, które posiadają niepewny status majątkowy bądź są w trakcie postępowania upadłościowego.