Art. 777 KPC

Artykuł 777 kpc (Kodeksu Postępowania Cywilnego), zwany potocznie „trzema siódemkami” tyczy się zabezpieczenia zapłaty ceny czy też zgody dłużnika na dobrowolne poddanie się egzekucji. Jak interpretować artykuł brzmiący następująco?:

„Art. 777. § 1. Tytułami egzekucyjnymi są:

1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;

11) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,

2) wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem;

21) ugoda przed mediatorem,

3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;

4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomości lub statku wpisanego do rejestru gdy termin zapłaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany;

5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

6) akt notarialny, w którym właściciel nieruchomości albo wierzyciel wierzytelności obciążonych hipoteką, niebędący dłużnikiem osobistym, poddał się egzekucji z obciążonej nieruchomości albo wierzytelności, w celu zaspokojenia wierzyciela hipotecznego, jeżeli wysokość wierzytelności podlegającej zaspokojeniu jest w akcie określona wprost albo oznaczona za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, i gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia egzekucji o część lub całość roszczenia, jak również wskazany jest termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.

§ 2. Oświadczenie dłużnika, o którym mowa w § 1 pkt 4 lub 5, może być złożone także w odrębnym akcie notarialnym.

§ 3. Tytułem egzekucyjnym jest również akt notarialny, w którym niebędący dłużnikiem osobistym właściciel ruchomości lub prawa obciążonych zastawem rejestrowym albo zastawem, poddaje się egzekucji z obciążonych składników w celu zaspokojenia zastawnika. Przepis § 1 pkt 6 stosuje się odpowiednio.”

W kodeksie cywilnym mamy do czynienia z tak zwanym „przymusem notarialnym”, stąd każdy zakup bądź sprzedaż działki, mieszkania, innej nieruchomości, wiąże się z koniecznością skonstruowania aktu notarialnego. Strony czynności notarialnej ze względu na ceny nieruchomości zwykle korzystają z płatności przelewem bankowym. Wymaga to jednak czasu, kilku dni bądź nawet kilku tygodni, jeśli w grę wchodzi czas oczekiwania na przyznanie kredytu. Klienci chcieliby mieć więc w umowie zapis, że nieruchomość przechodzi w ręce „przeciwne” dopiero w momencie zapłaty, ale jest to niemożliwe i niezgodne z zapisami kodeksu cywilnego. Wedle którego, własność przechodzi w ręce drugiej osoby w momencie podpisania aktu notarialnego. Stąd najczęściej stosowanym zabiegiem jest poddanie strony kupującej egzekucji, która to wynika właśnie z powyższych przepisów.

W praktyce kupujący składa oświadczenie, iż zobowiązuje się zapłacić sprzedającemu umówioną cenę w określonym terminie. Ponadto w odniesieniu do poczynionego zobowiązania poddaje się wprost z tego aktu egzekucji na podstawie zapisów „trzech siódemek”. Zabezpieczenie wynikające z „siódemki” tyczy się nie tylko zapłaty całej kwoty bądź jej części, ale i wydanie przedmiotu umowy w posiadanie strony kupującej, o ile wydanie takowe zostało odroczone z różnych przyczyn.

Dla sprzedającego taki zapis ma praktyczne zastosowanie. Jeśli sprzedający nie uzyskał zapłaty całej ceny bądź jej części w umówionym terminie, zawartym w akcie notarialnym, wedle zapisu poddania się egzekucji, może zwrócić się do właściwego sądu rejonowego z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności. Opatrzenie aktu notarialnego ów klauzulą oznacza możliwość udania się do komornika celem wszczęcia egzekucji.