Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy?

Poszkodowani w kolizjach i wypadkach drogowych mają prawo domagać się odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy. Takie świadczenia przysługują zarówno gdy w zdarzeniu zostaliśmy ranni, jak i wtedy, gdy uszkodzone zostało nasze auto. Co trzeba zrobić, by je otrzymać?

Postępowanie po wypadku lub kolizji drogowej

By złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania, potrzebny będzie dokument, potwierdzający okoliczności zdarzenia. Może nim być np. oświadczenie sprawcy kolizji. Spisuje się je na miejscu zdarzenia. Należy uwzględnić w tym dokumencie dane sprawcy (jego imię, nazwisko, PESEL), numer polisy OC oraz numer rejestracyjny pojazdu, który brał udział w wypadku, jego markę i model. Przydatne mogą być także zeznania świadków, którzy widzieli, co się stało. Warto zrobić zdjęcia z miejsca wypadku. Jeśli na miejscu zdarzenia była policja – dowodem w sprawie będzie również sporządzona przez funkcjonariuszy notatka lub inne dokumenty z prowadzonego dochodzenia, jeśli takie zostanie wszczęte. W dalszej kolejności, należy również zgromadzić dokumentację, potwierdzającą rozmiar szkody. Jeśli odnieśliśmy obrażenia ciała – dokumentację medyczną wraz z rachunkami z apteki, zaświadczeniami i opiniami lekarskimi.

Wysokość odszkodowania – szkoda częściowa czy całkowita

Zebraną dokumentację należy przekazać ubezpieczycielowi sprawcy. Nawet jeśli nie podał on nazwy swojego zakładu ubezpieczeniowego, można samodzielnie odszukać takie dane − wystarczy wpisać numer rejestracyjny jego samochodu w wyszukiwarce serwisu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Sam przebieg likwidacji szkody rzeczowej zależy od tego, czy strata zostanie zakwalifikowana jako szkoda częściowa czy całkowita. Ta pierwsza, w przypadku OC oznacza, że koszty naprawy uszkodzonego pojazdu nie przekraczają 100 proc. jego wartości rynkowej na dzień wystąpienia szkody. Natomiast szkoda całkowita występuje wtedy, gdy suma kosztów, jakie trzeba przeznaczyć na naprawę przekraczają całkowitą wartości samochodu. W przypadku ubezpieczenia autocasco, definicje opisujące szkodę częściową i całkowitą mogą być inne − dokładne informacje na ten temat można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 

Zgłoszenie kolizji drogowej
Zgłoszenie kolizji drogowej

Sprawca nieznany lub bez OC

Czasem odszkodowanie z OC sprawcy wydaje się poszkodowanemu niemożliwe do uzyskania. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy sprawca zdarzenia zbiegł z miejsca lub nie miał wykupionego ubezpieczenia. Warto wiedzieć, że nawet wtedy istnieje szansa na otrzymanie odszkodowania. W takiej sytuacji należy zwrócić się do jakiegokolwiek towarzystwa ubezpieczeniowego, za którego pośrednictwem można zgłosić szkodę Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. Po rozpatrzeniu wniosku, UFG wypłaca odszkodowanie powypadkowe. Dotyczy to jednak sytuacji, kiedy w wyniku wypadku, doszło do uszczerbku na zdrowiu. Świadczenia na mieniu są pokrywane przez UFG tylko wtedy, gdy u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni. W innym wypadku, poszkodowany musi sam zapłacić za naprawę samochodu. Jeśli natomiast posiada on polisę AC – wtedy to z niej pokrywane są koszty naprawy. Fundusz może jedynie wyrównać straty, jakich poszkodowany nie musiałby ponosić, gdyby sprawca był ubezpieczony, jak np. utrata zniżek za bezszkodową jazdę.

Odmowa wypłaty odszkodowania, czyli kiedy skontaktować się ze specjalistą

Zdarza się, że zakład ubezpieczeń nie zgadza się na wypłatę odszkodowania lub zaniża wycenę strat poniesionych przez poszkodowanego. W przypadku szkód rzeczowych, dzieje się tak, np. gdy szacowane koszty naprawy zakładają zakup tańszych części zamiennych, zamiast oryginalnych lub zamienników odpowiedniej jakości. W takiej sytuacji, warto skontaktować się ze specjalistą, który dokładnie zapozna poszkodowanego z przysługującymi mu prawami i w jego imieniu poprowadzi negocjacje z ubezpieczycielem, a jeśli zajdzie taka konieczność – skieruje sprawę na drogę sądową. Odszkodowanie z OC sprawcy można uzyskać, nawet wtedy, gdy ubezpieczyciel początkowo odmawiał jego wypłaty.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na: https://votum-sa.pl/wiedza/faq/jak-uzyskac-odszkodowanie-z-oc-sprawcy/