Kodeks Pracy art. 167 – urlop wypoczynkowy

Artykuł 167 Kodeksu Pracy porusza tematykę urlopów wypoczynkowych. Na jego mocy pracownik, który przebywa na urlopie może zostać z niego odwołany. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce, gdy pod jego nieobecność w zakładzie pracy dochodzi do niespodziewanych zdarzeń, wypadków losowych, które wymagają jego obecności, a nie mogły zostać przewidziane w chwili, gdy pracownik rozpoczynał swój urlop wypoczynkowy. W przypadku odwołania z urlopu pracodawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, jakie pracownik poniósł w związku z nieplanowanym i nagłym odwołaniem z trwającego już urlopu wypoczynkowego.

Jeśli w takiej sytuacji pracownik odmówi może zostać mu wymierzona kara porządkowa lub nawet nastąpić rozwiązanie jego umowy i pracę w trybie dyscyplinarnym (bez wypowiedzenia).

Ponadto w art. 167 Kodeksu Pracy znajduje się zapis, iż pracownik przebywający na wypowiedzeniu umowy o pracę ma obowiązek wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, jeśli pracodawca mu takiego udzieli. W tej sytuacji decyzja zależy praktycznie do pracodawcy. Do wymiaru tego urlopu nie zalicza się urlop zaległy. Poza tym wymiary udzielonego w tej sytuacji urlopu nie może przekroczyć wymiaru opisanego w przepisach art. 1551. Uprawnienie przysługuje niezależnie od tego kto złożył wypowiedzenie oraz jak długi jest jego czas. Pracodawca może także podjąć decyzję o wypłaceniu pracownikowi stosownego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jeśli pracownik nie zgadza się z tym faktem ma prawo złożyć stosowny wniosek z uzasadnieniem.

Pracodawca ma również obowiązek udzielić pracownikowi urlopu na żądanie. W takim przypadku termin urlopu wskazuje sam pracownik. W ciągu całego roku kalendarzowego ma on prawo do czterech dni urlopu na żądanie. Musi to zgłosić jednak pracodawcy najpóźniej w dniu rozpoczęcia tekowego urlopu. Liczba czterech dni urlopu na żądanie jakie przysługują danemu pracownikowi pozostaje niezmienna, nawet jeśli w ciągu roku pozostawał w stosunku pracy do kilku pracodawców. Urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego. Różni się jednak od niego warunkami udzielania oraz maksymalną długością trwania. Ponadto nie zostaje ujmowany w planie urlopowym i przysługuje wszystkim pracownikom. Urlop na żądanie nie może także przejść na kolejny rok, a wniosek o tego typu urlop można zgłosić także ustnie np. przez rozmowę telefoniczną z pracodawcą. Warto jednak zadbać o dowód zgłoszenia.

Pracodawca w szczególnych okolicznościach może odmówić udzielenia urlopu na żądanie. Taka sytuacja może mieć miejsce np., gdy pracownik działa celowo w złej wierze w celu nadużycia swoich uprawnień bądź pracodawca znajduje się w stanie tzw. wyższej konieczności – nieobecność pracownika w danym dniu narazi go na znaczne straty finansowe. Pracownik urlop na żądanie może rozpocząć dopiero w momencie, gdy pracodawca wyrazi na to zgodę. Jeśli nastąpi to wcześniej, może zostać uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, co jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracownika.