Profesjonalnie przeprowadzony wywiad gospodarczy dłużnika

Wielu przedsiębiorców boryka się z niewypłacalnością kontrahentów i partnerów biznesowych, takie działania tych podmiotów prowadzą do zaburzenia płynności finansowej przedsiębiorcy. Niewypłacalność kooperantów może skutkować niewypłacalnością przedsiębiorcy a także jego bankructwem. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji przedsiębiorca najczęściej wynajmuje kancelarię prawną lub firmę windykacyjną przeprowadzającą wywiad gospodarczy dłużnika.

Działania takie prowadzą do uzyskania cennej wiedzy potrzebnej do skutecznej windykacji należności. Jeżeli nawet sąd wydał nakaz zapłaty przez dłużnika wszystkich należności, nie oznacza to, że dobrowolnie dokona on spłaty zadłużenia. Gdy komornik otrzyma nakaz egzekucji, musi stwierdzić u dłużnika majątek adekwatny do odzyskania należnych roszczeń, z reguły osoby posiadające zadłużenie i nakaz komorniczy uchylają się od płacenia i starają się ukryć posiadany majątek. Zadaniem kancelarii prawnej jest taki sposób przeprowadzenia wywiadu gospodarczego dłużnika, aby wskazać komornikowi ukryte dochody, aktywa finansowe, nieruchomości itp.

Czynności prowadzone przez kancelarię mogą mieć charakter oficjalny, wtedy informacje potwierdzone są przez stosowne urzędy i nieoficjalne pochodzące np. od innych kontrahentów posiadających wiedzę o działaniach danego dłużnika. Kancelaria prawna ma także dostęp do informacji poufnych podawanych przykładowo przez banki. Zawsze celem takich posunięć jest ustalenie majątku dłużnika, jego wszystkich zobowiązań wobec innych wierzycieli, co wpływa pozytywnie na przebieg egzekucji komorniczej.

 

Kompleksowy wywiad gospodarczy dłużnika prowadzi do:

  • Ustalenia w rejestrach państwowych danych dłużnika w zakresie miejsca wykonywania działalności gospodarczej, posiadanych przez niego udziałów w różnych spółkach a także ewentualnego członkostwa w zarządzie spółki.
  • Ujawnienie posiadanych przez dłużnika ruchomości w postaci samochodów osobowych, dostawczych a także maszyn, które służą mu do prowadzenia działalności swojej firmy.
  • Ustalenie konkretnych nieruchomości będących własnością dłużnika, czyli mieszkań, domów, działek a także powierzchni służących do przechowywania towarów.
  • Stwierdzenie przeprowadzenia przez dłużnika takich czynności jak sporządzenie darowizny posiadanych nieruchomości na inną osobę lub firmę, a także dokonania przez niego sprzedaży tychże nieruchomości. Jeżeli prawnik przeprowadzający wywiad gospodarczy dłużnika posiądzie takie informacje ustala numery ksiąg wieczystych na tych nieruchomościach.
  • Kancelaria prawna ma dostęp do BIG i Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, dzięki czemu ma możliwość sprawdzenia czy dłużnik już tam figuruje, i uzyskać stosowny odpis.
  • Wywiad gospodarczy dłużnika obejmuje także ustalenie rachunków bankowych obecnie posiadanych i tych już nieaktywnych.

Wszystkie czynności prowadzone w ramach wywiadu gospodarczego dłużnika zmierzają do wejście w posiadanie ważnych informacji, które mogą zostać wykorzystane na drodze sądowej w celu udowodnienia posiadania przez dłużnika odpowiednich środków do spłacenia należnych wierzycielowi kwot. Poznanie sytuacji finansowej i prawnej osoby zadłużonej unikającej wywiązania się z zaległych roszczeń jest podstawą do skrócenia procesu sądowego i skutecznego odzyskania długu.

Korzystając z usług kancelarii prawnej w zakresie wywiadu gospodarczego, prawnik wykonujący czynności na rzecz klienta może zostać świadkiem w sprawie. Bardzo istotnym czynnikiem jest także posiadanie przez pracowników kancelarii profesjonalnego sprzętu, który umożliwia pozyskiwanie i rejestrowanie ważnych informacji, ponadto posiadają oni rozliczne kontakty ułatwiające uzyskiwanie danych.