Przetarg, a zamówienie publiczne

Choć firmy na rynku polskim różnią się pod wieloma względami, mają jedną, istotną cechę wspólną: wszystkie stale walczą o zdobywanie nowych zleceń i pozyskiwanie źródeł finansowania swoich przedsięwzięć. Taką rozgrywkę o nowe kontrakty określa się mianem przetargu lub zamówienia publicznego.

Rynek zamówień publicznych dzieli się na trzy części: zamówienia publiczne na roboty budowlane, usługi (na przykład usługi projektowe) oraz dostawy (np. zakup sprzętu komputerowego). Czynności dokonywane w ramach takiego procesu regulowane są ustawą Prawo zamówień publicznych, jednakże istnieje nieliczna grupa przetargów, które ogłaszane są z jej wyłączeniem.

   

Tryby postępowań przetargowych

Udzielenie zamówienia publicznego polega na przeprowadzeniu postępowania przetargowego zgodnie z warunkami, które zostały określone w ustawie Pzp. W polskim ustawodawstwie rozróżniamy osiem trybów postępowań przetargowych, jednakże najczęściej spotykane są dwa z nich: przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony.

  • Przetarg nieograniczony

Jest to najbardziej popularny typ postępowania przetargowego. W tym przypadku prawo do składania ofert mają wszyscy, bez ograniczeń co do konkretnego kręgu osób czy instytucji.

Zamówienie zostaje ogłoszone zwykle na łamach publicznych środków przekazu – w prasie lub w internecie. Dodatkowe obostrzenia w zakresie przeprowadzenia przetargu pojawiają się jedynie w przypadkach dotyczących podmiotów z sektora publicznego.

  • Przetarg ograniczony

Takie zamówienie również ogłaszane jest publicznie, jednakże uczestniczyć w nim mogą jedynie podmioty, które spełniają określone kryteria sformułowane w zamówieniu i które zostały zaproszone do udziału w postępowaniu.

Wykonawcy pragnący wziąć udział w walce o kontrakt w pierwszej kolejności muszą złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oferty składać mogą dopiero po otrzymaniu zaproszenia do przetargu. W wielu przypadkach zamawiający już na samym początku zaprasza do udziału konkretne podmioty i bardzo często tylko one zostają finalnie dopuszczone do postępowania.

Wraz z nowelizacją z czerwca 2016 roku, część zapisów zawartych w ustawie Pzp została zmieniona lub zaktualizowana. Aby w pełni zrozumieć wszelkie zagadnienia związane z tym tematem, warto skorzystać z profesjonalnych szkoleń. Dobrze przeprowadzone szkolenie pomoże odpowiednio przygotować się do przetargu, a także uniknąć ewentualnych błędów podczas przygotowania zamówienia, czy też oferty.