Sprzeciw od nakazu zapłaty

Gdy otrzymamy nakaz zapłaty, powinniśmy od razu zareagować, ponieważ jeśli taki nakaz się uprawomocni, będzie on podstawą do rozpoczęcia przeciwko dłużnikowi, tak zwanego postępowania egzekucyjnego. Jeśli dłużnik nie zgadza się z tym nakazem zapłaty, musi wnieść od niego sprzeciw. Ma na to 14 dni, czas na jego złożenie, liczony jest od doręczenia nakazu zapłaty. Za pomocą e-Sądu możemy wnieść sprzeciw w formie elektronicznej lub jak wolimy, w pisemnej. Wybierając platformę e-Sąd, musimy wcześniej się na niej zarejestrować. Powinniśmy pamiętać o podstawach. Elementy wymienione w art.126 kodeksu cywilnego, znajdą zastosowanie w sprzeciwie od nakazu zapłaty, gdyż jest to pismo procesowe.

Należy pamiętać o wymogach formalnych, przede wszystkim o:

 

  • Oznaczenie sądu należy zapoznać się z art. 503 § 1 K.p.c. „Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo”. Z tego wynika, iż w jego treści oznaczony jest sąd, który stoi za wydaniem nakazu zapłaty.
  • Powinniśmy wymienić strony oraz pełnomocników, przedstawicieli. Musimy podać w sprzeciwie, stronę pozwaną i powództwa. Zauważmy czy czasami, nie jest podany jakiś pełnomocnik przez stronę powodową. Powinniśmy wiedzieć także, czy powództwo jest reprezentowane przez ustawowego przedstawiciela, jeśli tak jest, musimy to uwzględnić w sprzeciwie.
  • Należy wyraźnie zaznaczyć rodzaj pisma, czyli oznaczyć, iż jest to pismo „sprzeciw od nakazu zapłaty”.
  • Ważną rzeczą jest także wypisanie wszystkich argumentów do treści nakazu, aby udowodnić swoje racje i jasno zaznaczyć, iż nie zgadzasz się z tym pismem. Możemy podać w argumentach na przykład zarzut przedawnienia. Taka treść w sprzeciwie, nazywana jest osnową lub oświadczeniami.
  • Załączyć musimy dowody na swoje słowa, które wyraźnie potwierdzą wszystko to, co zamieściłeś w oświadczeniach.
  • Przy podpisywaniu pisma, nie zapomnij podać także datę i miejsce sporządzenia sprzeciwu od nakazu zapłaty.
  • Umieść wszystkie potrzebne załączniki z dokumentami, na które możesz się powołać.
  • Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, odnajdziesz wzór formularza, który możesz wykorzystać, jeśli twój wierzyciel też z niego skorzystał (art. 503 § 2 k.p.c). Jest on niezwykle pomocny, gdyż umieszczone są na nim różne pouczenia i wskazówki, odnośnie do wypełnienia poszczególnych rubryk. Jeśli formularz będzie wymagany, a my wniesiemy sprzeciw w innej formie, może on zostać odrzucony, tak się również stanie, jeśli w niewłaściwy sposób wypełnimy formularz. Zostaniemy wtedy wezwani do poprawy sprzeciwu w ciągu tygodnia, pod rygorem całkowitego odrzucenia sprzeciwu (art. 504 § 1 k.p.c. w zw. z art. 1301 § 1 i 2 k.p.c.).
  • Miej na uwadze to, iż sprzeciw musi zawierać sygnaturę akt, którą już dostałeś od sądu wraz z nakazem.

Wszystkie podane wymogi, są tymi podstawowymi. Musimy się do nich stosować, jeśli chcemy skutecznie wnieść nasze pismo do sądu. Pozytywną informacją jest to, iż nie czekają nas dodatkowe opłaty za złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Warto również zaznajomić się ze wszystkimi artykułami prawnymi i dostosować się do nich, jeśli chcemy, aby sprzeciw od nakazu zapłaty został uwzględniony pozytywnie. Pamiętajmy, szczególnie o tych dwóch:

§ 1. Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.
§ 2. Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy.