Szukasz konserwatora wózków widłowych? Zobacz, co powinien potrafić!

Właściwa konserwacja i dbanie o prawidłowy stan techniczny wszystkich urządzeń oraz pojazdów w przedsiębiorstwie jest bardzo ważną kwestią. Odpowiedzialność za zapewnienie pracownikom bezpiecznego miejsca pracy oraz dostępu do w pełni sprawnego sprzętu spoczywa jednak na głowie pracodawcy. Tak samo jak zatrudnienie pracownika, który będzie sprawował pieczę nad właściwym stanem wózków jezdniowych – czyli konserwatora wózków widłowych.

Pytanie o to, jak wybrać dobrego konserwatora wózków widłowych bardzo często pada z ust początkujących przedsiębiorców. Na wstępie, warto jednak wyjaśnić dlaczego taki pracownik jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania firmy, jakie powinny być jego kwalifikacje oraz jakie zadania powinien wykonywać na co dzień.

Dlaczego muszę zatrudnić konserwatora wózków widłowych?

Jeśli praca w Twoim przedsiębiorstwie odbywa się na popularnych wózkach widłowych (takich jak te tutaj), zapewne wiesz, iż są one środkami transportu bliskiego, które podlegają dozorowi technicznemu. Oznacza to, iż prowadzenie tych pojazdów wymaga uzyskania specjalnych uprawnień (kategoria WJO) lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na terenie zakładu pracy.
Ponadto wózki jezdniowe powinny też być regularnie konserwowane. I to właśnie należy do zadań konserwatora wózków widłowych. Uprawnienia operatorów nie są wystarczające do przeprowadzania napraw i usuwania usterek, a takie działania mogą zakończyć się nawet niedopuszczeniem wózka przez Urząd Dozoru Technicznego do eksploatacji lub poważnymi karami finansowymi dla przedsiębiorstwa.

Jaka jest alternatywa, w przypadku gdy firmy nie stać na zatrudnienie nowego pracownika?

Istnieją jeszcze dwie możliwości, z których można skorzystać w przypadku, gdy zatrudnienie konserwatora wózków widłowych na pełen etat nie wchodzi w grę.

1. Przeszkolenie własnego pracownika. Rozwiązanie to sprawdzi się szczególnie w zakładzie, posiadającym dużą flotę wózków widłowych, gdzie konserwator wózków widłowych jest potrzebny właściwie na okrągło.
Wymagania stawiane przed przyszłymi konserwatorami nie różnią się właściwie od tych, które muszą spełniać operatorzy, natomiast stosowne kursy można wykonać zwykle w tych samych ośrodkach szkoleniowych.

2. Wynajmowanie samodzielnego specjalisty. W przypadku posiadania niewielkiej liczby wózków jezdniowych dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z usług niezależnego konserwatora wózków widłowych.

Jakie uprawnienia powinien posiadać konserwator wózków widłowych?

Jak zaznaczono powyżej, praca w charakterze operatora wymaga uzyskania specjalnych uprawnień. Podobnie jest w przypadku konserwatora wózków widłowych.
Przed zatrudnieniem pracownika na to stanowisko warto koniecznie sprawdzić, czy posiada on wydane przez Urząd Dozoru Technicznego bezterminowe uprawnienia do wykonywania zawodu. Istnieją dwa rodzaje uprawnień konserwatorskich:
1. IWJK – dot. pracy przy wózkach jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia (takich jak np. wózki elektryczne dostępne tutaj, czy wózki spalinowe, które można zobaczyć tu) i specjalizowanych;
2. IIWJK – dot. pracy przy wózkach jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków specjalizowanych.
Tylko i wyłącznie posiadanie uprawnień jest potwierdzeniem ukończenia kursu i pozytywnego zaliczenia państwowego egzaminu konserwatora wózków widłowych.

Jaką wiedzą powinien wykazywać się konserwator wózków widłowych?

Wykwalifikowany konserwator wózków widłowych powinien posiadać rozległą wiedzę techniczną. Nie wystarczy samo pozytywne zaliczenie stosownego kursu, aby zajmować się z powodzeniem sprawdzaniem stanu oraz samą konserwacją pojazdów.
Każdy konserwator wózków widłowych powinien posiadać wiedzę z zakresu:
– mechaniki,
– maszynoznawstwa,
– technologii naprawy maszyn,
– źródeł i odbiorników prądu,
– sieci przemysłowej,
– budowy urządzeń transportu bliskiego.
Ponadto ważne jest, aby osoba zatrudniona na stanowisku konserwatora wózków widłowych wykazywała się rzetelnością, skrupulatnością oraz umiejętnością dobrej organizacji pracy.

Jaki jest zakres obowiązków konserwatora wózków widłowych?

Do głównych obowiązków konserwatora wózków widłowych należy dokonywanie terminowych i kompleksowych przeglądów konserwacyjnych wózków widłowych, połączone ze starannym prowadzeniem adnotacji w Dzienniku Konserwacji Wózka.
Ponadto konserwator wózków widłowych, zatrudniony w przedsiębiorstwie, powinien:
– sprawować nadzór nad stanem technicznym pojazdów (sprawdzać stan techniczny mechanizmów napędowych, układu hamulcowego, cięgien i ich zamocowań),
– kontrolować stan wszystkich elementów pojazdów, mających wpływ na bezpieczeństwo,
– sprawdzać poprawne działanie urządzeń sygnalizacyjnych, sterujących oraz elementów oświetlenia,
– dbać o prawidłową obsługę wózków jezdniowych;
– usuwać usterki i dokonywać drobnych napraw.
A także, przynajmniej raz do roku:
– sprawdzać stan instalacji ochrony przeciwpożarowej,
– kontrolować stan konstrukcji nośnej (ze szczególnym uwzględnieniem spawów i nitów).
Jednak praca konserwatora wózków widłowych nie polega tylko na kontrolowaniu i ewentualnym usuwaniu usterek. Może on także, w przypadku wystąpienia znacznych nieprawidłowości, podjąć decyzję o wyłączeniu wózka widłowego z eksploatacji.

jaki-jest-zakres-obowiazkow-konserwatora-wozkow-widlowych

Jak często powinny być przeprowadzane przeglądy konserwacyjne w wózkach widłowych?

Terminy i okresy czasowe dla przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych są ściśle określone przez polskie prawo, a konkretnie Ustawę o Dozorze Technicznym z 21. grudnia 2000 roku, wraz z późniejszymi poprawkami.
Wózki prowadzone dyszlowe (czyli popularne paleciaki takie jak tu), stanowiące pojazdy o dozorze ograniczonym, powinny przechodzić przeglądy konserwacyjne nie rzadziej niż raz na 2 miesiące (60 dni). Natomiast konserwator wózków widłowych stan wózków kierowanych o pełnym dozorze, powinien sprawdzać raz na miesiąc (30 dni).
Terminy te mogą ulec zmianie, w zależności od zaleceń producenta wózków widłowych a także w przypadku konieczności usunięcia poważniejszej awarii, wymagającego przeprowadzenia dodatkowego doraźnego badania eksploatacyjnego. Dodatkowe badanie przeprowadzone przez konserwatora wózków widłowych ma na celu potwierdzenie usunięcia usterki oraz uzyskanie pewności co do poprawnego stanu technicznego naprawianego sprzętu.

Podsumowanie

Podsumowując, poszukiwanie właściwej osoby, która sprawdzi się na wymagającym stanowisku konserwatora wózków widłowych warto rozpocząć od podjęcia decyzji, czy będzie to osoba pracująca na pełen etat, czy jedynie wynajmowany specjalista.
Najważniejsze jest sprawdzenie kompetencji przyszłego pracownika, która ma zajmować się konserwacją wózków widłowych – czy posiada ukończony kurs UDT, czy zdał egzamin, czy orientuje się w zakresie wiedzy obejmującym m.in. budowę wózków widłowych.
Wykwalifikowany i rzetelny konserwator wózków widłowych będzie stanowił nieocenioną pomoc, służąc radą i pomocą w każdej kryzysowej sytuacji.