Czy trzeba prowadzić rejestr drabin i podestów roboczych?

W wielu zakładach pracy używane są drabiny czy też podesty. Zapewne również wielu pracodawców zastanawia się czy w związku z tym zakład musi posiadać rejestr drabin i podestów roboczych oraz system ich okresowej weryfikacji? Czy takie wyposażenie powinno mieć system znakowania według rejestru? Poznaj odpowiedzi i rozwiej swoje wątpliwości.

Odpowiadając wprost na pytania zadane we wstępie, nie ma przepisu wprost obligującego pracodawcę do prowadzenia rejestru drabin i podestów roboczych.

Proszę jednak zwrócić uwagę, że w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zapisano:

  • Stosowane w zakładach pracy drabiny przenośne powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach.
  • Drabiny przenośne powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób niestwarzający zagrożeń dla ich użytkowników i osób przebywających w pobliżu.
  • Maszyny i inne urządzenia techniczne, zwane dalej „maszynami”, powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w odrębnych przepisach, przez cały okres ich użytkowania.

Zapis „drabiny przenośne powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach” oznacza, że wymagania te powinny być spełnione przez cały okres użytkowania drabin, jak i podestów roboczych będących rodzajem rusztowania roboczego.

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania drabin i pomostów roboczych wymaga więc okresowych ich kontroli pod względem stanu technicznego i pod względem czytelności opisów i piktogramów (np.: nazwa producenta, numer normy, dopuszczalne obciążenie, a także piktogramy dotyczące zakazów).

Przeprowadzone kontrole i sposób ich ewidencji oraz sytuacje wymagające napraw czy wycofania sprzętu z eksploatacji powinno być jednoznacznie określone w zakładowej instrukcji dotyczącej eksploatacji sprzętu do tymczasowych prac na wysokości.

Z powyższego widać zatem, że spełnienie powyższych wymagań będzie w praktyce powodować konieczność prowadzenia ewidencji stosowanych w zakładzie drabin i podestów roboczych.

Szczegółów dotyczących zakresu przeglądów i ich częstotliwości należy poszukiwać w instrukcji producenta drabiny czy podestu.

Przykład

Z zapisu w instrukcji producenta dotyczącej użytkowania drabin:

„Drabiny powinny być regularnie kontrolowane przez osobę odpowiedzialną za stan techniczny urządzeń. Regularne określanie statusu kontroli jej częstotliwość powinno być dostosowane do warunków pracy. W przypadku stosowania drabiny w warunkach częstego i pełnego obciążenia niezbędna jest codzienna kontrola.”

Niezależnie od przeglądów wstępnych i okresowych, należy dokonywać przeglądów drabiny i podestu każdego dnia przed rozpoczęciem pracy.

 

Pozostałe przepisy.

  • art. 207, art. 215 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.);
  • Ustawa z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2047);
  • § 50; § 51ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);
  • § 1. pkt 1; § 8a do 8e oraz § 26 do § 29 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zm.).

Lesław Zieliński
były główny inżynier zarządzania
bezpieczeństwem pracy, rejestrowany
audytor pomocniczy SZBP wg ISRS