Jak działa i na czym zarabia fundusz pieniężny?

Inwestor lokujący swoje środki w fundusz pieniężny może liczyć na zysk zbliżony do zysków z terminowej lokaty bankowej. Inwestycja w fundusz pieniężny ma jednak tę zaletę, że zainwestowane środki można odzyskać w dowolnej chwili bez utraty wypracowanego zysku.

W co inwestuje fundusz pieniężny?

Fundusz pieniężny, a dokładniej fundusz rynku pieniężnego, lokuje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego. Oznacza to, że w portfelu inwestycyjnym mogą znaleźć się m.in.:

  • bony skarbowe,

  • bony pieniężne,

  • certyfikaty depozytowe,

  • bony oszczędnościowe

  • lokaty bankowe i krótkoterminowe weksle komercyjne.

Te instrumenty charakteryzują się niskim wahaniem wartości, dzięki czemu inwestycja w fundusz pieniężny jest stosunkowo mało ryzykowna. Duża liczba dostępnych instrumentów sprawia, że łatwo można zdywersyfikować portfel inwestycyjny tak, by sprzyjał realizacji obranej strategii.

Drugą ważną cechą instrumentów rynku pieniężnego i inwestujących w nie funduszy jest bardzo duża płynność inwestycji. Zwykle instrumenty rynku pieniężnego mają krótki termin wykupu (nie przekracza 12 miesięcy).

Dzięki cechom funduszu pieniężnego, takim jak płynność, niskie ryzyko i małe wahanie wartości, fundusz ten jest odpowiedni dla inwestorów poszukujących względnie stabilnego zysku w krótkim czasie. To jeden ze sposobów krótkoterminowego przechowania pieniędzy. Niekiedy fundusz pieniężny zestawia się z terminową lokatą bankową jako produkty porównywalne.

Jak dziala i na czym zarabia fundusz pieniezny

Na czym polega inwestowanie w fundusz pieniężny?

Nadrzędnym celem przyświecającym inwestorom lokującym środki w fundusz pieniężny jest „przechowanie” nadwyżki pieniędzy. Na podobnej zasadzie działają lokaty bankowe. Od lokaty bankowej fundusz pieniężny różni przede wszystkim płynność inwestycji – o ile wypłata środków z lokaty przed jej zakończeniem wiąże się z utratą wypracowanego zysku, o tyle zainwestowane w fundusz pieniądze można wypłacić w dowolnej chwili, zachowując wypracowany zysk.

Fundusz pieniężny to instrument inwestycyjny dla osób, które chcą, by ich środki nie traciły na wartości, leżąc bezczynnie, ale też by były dostępne w każdej chwili. Inwestycja w fundusz pieniężny cechuje się bardzo niskim ryzykiem, a polityka inwestycyjna skupia się przede wszystkim na ochronie realnej wartości aktywów funduszu. Sprzyjają temu niskie wahania wartości instrumentów rynku pieniężnego.

W fundusz pieniężny mogą inwestować osoby posiadające krótki horyzont inwestycyjny i inwestorzy z niego dłuższym horyzontem inwestycyjnym szukający stosunkowo niewielkiego, stabilnego zysku, np. w oczekiwaniu na możliwość rozpoczęcia innej planowanej inwestycji.