Kto powinien i do kiedy złożyć PIT 38

Uzyskane zyski z kapitałów pieniężnych podlegają rozliczeniu przez prywatnych inwestorów w rocznym zeznaniu podatkowym z użyciem formularza PIT-38. Dochód z tego źródła podlega opodatkowaniu ryczałtowemu stawką 19%.

PIT-38 – jakie przychody należy nim rozliczać?

Do zysków z kapitałów pieniężnych należą: odsetki z lokat i depozytów bankowych, lub innych form oszczędności, inwestycji i przechowywania, przychód z obrotu papierami wartościowymi oraz z tytułu udziału w zyskach spółek i dywidendy.

Oszczędności na lokatach, rachunkach i w funduszach inwestycyjnych są rozliczane przez instytucje zarządzające i to one zobowiązane są rozliczyć należny podatek. Na druku PIT-38 należy natomiast rozliczyć się z zysków z posiadanych akcji i obligacji w chwili ich zbycia. Nie są one rozliczane z pozostałymi dochodami.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznym wskazuje przychody podlegające rozliczeniu rocznemu na formularzu PIT-38. Jest on przeznaczony dla podatników uzyskujących przychody z:

  • odpłatnego zbycia akcji i obligacji, sprzedaży krótkiej (pożyczenia), pochodnych instrumentów finansowych, a także realizacji praw, które z nich wynikają
  • udziałów w podmiotach posiadających osobowość prawną
  • objęcia udziałów, wkładów lub akcji w spółkach lub spółdzielniach w zamian za niepieniężny wkład w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego jednostka organizacyjna.
  • kapitałowych przychodów uzyskanych poza granicami kraju, niepodlegających zwolnieniu z opodatkowania – inwestycje takie należy wykazać w załączniku PIT/ZG

Dokumenty niezbędne do rozliczenia

Aby rozliczyć formularz PIT-38 należy zebrać dane o przychodach uzyskanych w roku minionym z kapitałów pieniężnych. Każde biuro maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny podatnika powinno przesłać mu osobny druk PIT-8C. Jeżeli sprzedaż została dokonana poza rachunkiem inwestycyjnym, wypełnienie zeznania podatkowego PIT-38 powinno być dokonane samodzielnie przez podatnika.

do kiedy złożyć PIT 38

Informacje zawarte na PIT-8C

Na przesłanie informacji PIT-8C płatnik ma czas do końca lutego roku następnego po roku podatkowym, w którym miało miejsce osiągnięcie przychodu. Podobnie jak w przypadku innych rozliczeń jeden druk należy dostarczyć podatnikowi, a drugi – do właściwego Urzędu Skarbowego. W formularzu tym biuro maklerskie zawiera informacje o przychodach ze sprzedaży akcji i obligacji, a także poniesionych w ciągu roku podatkowego kosztach inwestora (np. prowizje z tytułu sprzedaży, opłaty za prowadzenie rachunku przez biuro maklerskie). Są to koszty podlegające odliczeniu od przychodu i mogą być rozliczane po powstaniu obowiązku zapłaty podatku, to jest w chwili zbycia instrumentów finansowych.

Obowiązek podatkowy powstaje w chwili zbycia, co oznacza, że jeśli do takiej sytuacji w roku podatkowym nie dojdzie, to biuro maklerskie nie wyślą informacji PIT-8C i podatnik nie musi wypełniać druku PIT-38.

Informacja PIT-8C służy także do wykazywania dochodu z takich źródeł jak stypendia, subwencje, alimenty, nagrody, dopłaty, świadczenia nieodpłatne, a także pieniędzy wypłacanych z OFE po śmierci jego członka. Dane te nie są wykazywane na formularzu PIT-38.

Rozliczenie via Internet

Podatek giełdowy możesz rozliczyć także przez Internet w sposób dwojaki. Można wypełnić interaktywny PIT38 i wysłać go za pośrednictwem programu do e-urzędu skarbowego online lub skorzystać z wypełnionego wstępnie rozliczenia, przygotowanego w usłudze Twój e-PIT.

Usługa ta oparta jest o dane KAS (Krajowej Administracji Skarbowej) i uwzględnia znaczną część przysługujących ulg podatkowych. Niezaakceptowanie takiej deklaracji w wymaganym terminie (do końca kwietnia) nie powoduje nałożenia kary, a przygotowane automatycznie rozliczenie zostanie przyjęte jako gotowy PIT. Jedyną konsekwencją będzie późniejsze nadanie biegu procedury zwrotu podatku, bo po 30 kwietnia.

Twój e-PIT pozwala wskazać organizację pożytku publicznego, dla której podatnik chce przeznaczyć 1% swojego podatku.

Przychody wykazane na PIT-38 nie podlegają ulgom i odliczeniom podatkowym, nie dotyczy ich także rozliczenie wspólne z małżonkiem – oboje małżonków rozlicza się na osobnych formularzach PIT-38.

Alternatywą dla Twojego e-PITu jest skorzystanie z bezpłatnego programu do rozliczenia PIT oferowanego przez platformę PITax, która umożliwia szybkie i proste rozliczenie zarówno PIT 38 jak i PIT 37.