Charakterystyka zawodu biegłego rewidenta

Biegły rewident to osoba, która posiada uprawnienia do kontroli sprawozdań finansowych, zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rezydentach, firmach audytorskich, a także nadzorze publicznym. Biegły rewident nazywany jest również audytorem i podlega ochronie prawnej.

Jak zostać biegłym rewidentem.

Aby zostać biegłym rewidentem, należy ukończyć studia magisterskie (w Polsce lub zagranicą – w tym przypadku studia wyższe muszą być uznawane w Polsce za równorzędne), a następnie zostać wpisanym do rejestru biegłych rewidentów. Audytor musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, jak również w pełni korzystać z praw publicznych. Ponadto nie może być skazany prawomocnym wyrokiem.

Biegły rewident musi odbyć rok praktyk w zakresie rachunkowości w jednym z państw należących do Unii Europejskiej oraz mieć udokumentowaną przynajmniej dwuletnią aplikację w podmiocie gospodarczym, zajmującym się badaniami sprawozdań finansowych, pod kierunkiem biegłego rewidenta. Akceptowana jest również trzyletnia aplikacja w podmiocie uprawnionym do prowadzenia badań sprawozdań finansowych pod kierunkiem biegłego rewidenta. Wymienione praktyki i aplikacje muszą być potwierdzone przez Komisję Egzaminacyjną. Następnie, osoba ubiegająca się o tytuł biegłego rewidenta musi zdać odpowiedni egzamin z wiedzy teoretycznej, a także zdać końcowy egzamin dyplomowy, potwierdzający jego umiejętności zastosowania uzyskanej wiedzy teoretycznej w praktyce. Ostatnim etapem przed uzyskaniem tytułu biegłego rewidenta, jest ślubowanie w obecności prezesa, lub innego uprawnionego członka Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

biegły rewident

Biegłego rewidenta obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej. Jako osoba zaufania publicznego musi w swojej pracy kierować się uczciwością, bezstronnością i należytą starannością. Musi przestrzegać zasady etyki zawodowej, zgodnie z wytycznymi Kodeksu Etyki zawodowych księgowych, który został przygotowany przez Międzynarodową Federację Księgowych. Musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią, odznaczać kompetencją i profesjonalnym postępowaniem.

Zakres obowiązków audytora.

Do głównych zadań biegłego rewidenta należy badanie i przegląd sprawozdań finansowych. Po zakończeniu czynności, musi sporządzić pisemną opinię, czy skontrolowane sprawozdanie jest zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości, a także, czy sprawozdanie to jest zrozumiałe, rzetelne i prezentuje w sposób klarowny stan finansowy i majątkowy badanego podmiotu gospodarczego. Ponadto biegły rewident może prowadzić księgi rachunkowe i podatkowe, wydawać opinie finansowe, świadczyć doradztwo w zakresie podatków i rachunkowości.

Możliwości zatrudnienia i zarobki.

Biegły rewident może prowadzić własną działalność gospodarczą, a także pracować w podmiotach uprawnionych do badań sprawozdań finansowych. Biegły rewident może być zatrudniony w działach finansowych czy firmach audytorskich. Ze względu na odpowiedzialną pracę, zarobki biegłych rewidentów mogą kształtować się w przedziale między 10 000 zł – 20 000 zł.