Zasady analizy PEST

Każde przedsiębiorstwo, które chce dokonać zmian niosących ze sobą pozytywne efekty bądź chcąc zbadać otoczenie biznesowe dla prowadzonej działalności musi dokonać dogłębnej analizy motywowanej różnymi czynnikami. Metodą umożliwiającą dokonanie rzetelnej oraz obiektywnej oceny otoczenia biznesowego danego przedsiębiorstwa jest Analiza PEST (inaczej nazywana ogólną segmentacją bądź podziałem otoczenia). Dzięki takiej analizie przedsiębiorstwo może poznać wiele ważnych wskazówek, które pomogą mu podjąć decyzję o rozpoczęciu działalności na danym rynku, jej kontynuacji, bądź zaprzestaniu prowadzonej działalności.

Co oznacza pojęcie analizy PEST?

Analiza PEST w najbardziej ogólnym rozumieniu stanowi podstawową metodę do badania makrootoczenia przedsiębiorstwa tj. makroekonomicznego otoczenia danego przedsiębiorstwa. Inaczej nazywana jest generalnym podziałem otoczenia firmy. Do podstawowych funkcji tej analizy należą określenie obszaru w jakim działa lub będzie działało przedsiębiorstwo, a także zweryfikowanie jakie są czynniki ekonomiczne mające kluczowy wpływ na rozwój firmy bądź jego brak. Dodatkowo przeprowadzenie takiej analizy pozwala na wyznaczenie przyszłej prawdopodobnej strategii rozwoju przedsiębiorstwa dzięki czemu można oszacować potencjalne ryzyko wejścia na dany rynek.

Nazwa tej analizy nie jest przypadkowa – każda litera w nazwie analizy przypisana jest do konkretnej grupy czynników, które umożliwiają przeprowadzenie całej analizy:

  • P – political (czynniki polityczne) – są to czynniki takie jak sytuacja polityczna w danym kraju, zebranie informacji na temat mniejszości narodowych w danym kraju czy regionie w danym kraju, czy w kraju gdzie przedsiębiorstwo chce zacząć działalność nie ma konfliktów zbrojnych itp.;
  • E – economic (czynniki ekonomiczne) – są to czynniki takie jak określenie poziomu rozwoju gospodarczego danego kraju, jakie jest PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca, czy kursy walut są stabilne itp.;
  • S – social (czynniki społeczno-kulturowe) – czynniki, które pozwalają na  określenie struktury płci, wieku potencjalnych klientów przedsiębiorstwa, jakie są preferencje jeśli chodzi o kupowane produkty i usługi, jaki jest styl życia czy też wyznania religijne danej grupy społecznej itp.;
  • T – technological (czynniki technologiczne) – czynniki, które pozwalają określić takie kwestie jak poziom rozwoju technologicznego zarówno w regionie jak i w całym kraju, czy zaplecze technologiczne zgodne jest z normami jakości panującymi na danym rynku, poziom innowacyjności i nowinek technologicznych obecnych na danym rynku, poziom rozwoju transportu, czy też poziom nakładów państwa bądź innych jednostek władzy na rozwój technologiczny przedsiębiorstw.

Warto też zauważyć, że bardzo często niektóre czynniki przenikają się wzajemnie, i można je przypisać wobec tego do dwóch lub więcej grup czynników mających wpływ na ogólną analizę PEST.

analiza pest

Z jakich etapów składa się analiza PEST?

I etap – Zgromadzenie wszystkich czynników dotyczących poszczególnej grupy tworzącej kompletną analizę

Przedsiębiorca chcący rozpocząć działalność na danym rynku najpierw musi zebrać jak najwięcej informacji, które wpisują się w jedną z 4 grup czynników analizy PEST. Im więcej informacji zostanie zebranych na temat czynników politycznych jak stabilność polityki danego kraju, czynników kulturowych jak wpływ postaw, przekonań czy samej płci grupy docelowej zamieszkującej dany region, bądź czynników technologicznych jak poziom rozwoju transportu umożliwiający szybki i łatwy sposób na dostarczenie gotowych produktów do klientów tym bardziej rzetelną i wiarygodną analizę można przeprowadzić a co za tym idzie tym łatwiej podjąć decyzję na temat rozpoczynania działalności.

II etap – Określenie jak duży wpływ ma dany czynnik na całokształt działalności

Po zgromadzeniu wszelkich możliwych informacji, należy zebrać je w całość i określić ich pod względem tego, który czynnik (lub grupa czynników) z danej grupy może mieć największy wpływ na całokształt firmy. Co więcej warto jest również ocenić, które czynniki wpływają już teraz na działalność firmy, a które mogą wpływać w bliższej lub dalszej przyszłości. W taki sposób tworzy się zestawienie czynników pod względem ich ważności, oraz czasu, w którym obecność danego czynnika będzie miała większy lub mniejszy wpływ na ogólne prosperowanie firmy.

III etap – Określenie relacji między przedsiębiorstwem a makrootoczeniem oraz wdrożenie analizy w działalność przedsiębiorstwa

Po pogrupowaniu wszelkich czynników należy poddać ogólnej ocenie opłacalności wprowadzania danego przedsiębiorstwa na rynek bądź kontynuacji działalności na dotychczasowych zasadach. W tym ostatnim etapie należy również określić, czy prowadzenie danej działalności w ogóle jest opłacalne, oraz przy pomocy analizy podjąć decyzję o dalszym funkcjonowaniu na rynku bądź zaprzestaniu prowadzonej działalności.

 

Czy stosowanie analizy PEST jest efektywne?

Choć może wydawać się to zaskakujące praktycznie każde przedsiębiorstwo dążące do maksymalizacji swoich zysków bądź decydujące się na inwestycję w danym terenie polega na dogłębnie przeprowadzonej analizie PEST. Pomimo tego, iż nie jest ona zawsze przeprowadzana do końca przez przedsiębiorstwa (do etapu III), już przy etapie I można bardzo wiele się dowiedzieć na temat makrootoczenia przedsiębiorstwa co pozwala na podjęcie słusznej decyzji dla przedsiębiorców.