ROE – stopa zwrotu z kapitału własnego

ROE to miara zwrotu z kapitału własnego firmy, która pokazuje stosunek zysku netto do kapitału własnego firmy. Zwrot z kapitału charakteryzuje zwrot z inwestycji akcjonariuszy pod względem zysku otrzymanego przez spółkę. Wskaźnik ten może być oznaczony skrótem ROE (zwrot z inwestycji) i może mieć inną nazwę tzn. zwrot z kapitału własnego.

Co to jest ROE?

ROE jest kluczowym wskaźnikiem dla właścicieli firm. Pozwala określić efektywność i wykonalność prowadzenia działalności gospodarczej. Im wyższy ROE, tym wyższa efektywność, z jaką fundusze akcjonariuszy pracują w firmie. Ponadto, jeśli porówna się ROE z rynkową stopą zwrotu, można określić efektywność funduszy akcjonariuszy w porównaniu z zyskiem rynkowym, jaki może uzyskać inwestor. To z kolei pozwala określić wykonalność prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli ROE spółki jest stabilnie niższy niż rynkowe stopy zwrotu, wówczas bardziej efektywna będzie likwidacja firmy i inwestowanie w aktywa rynkowe. Na przykład, jeśli ROE firmy jest stabilny na poziomie 5% i nie ma perspektyw na zwiększenie ROE, właściciel firmy będzie bardziej racjonalny, sprzedając aktywa firmy. W związku z tym, aby obliczyć rentowność, konieczne jest porównanie wielkości zainwestowanych środków (kapitału własnego) z wynikiem (zyskiem firmy). Tak, więc ROE obliczany jest, jako stosunek zysku netto do wysokości kapitału własnego spółki w odniesieniu do początku okresu sprawozdawczego (zwykle w roku).

Kto używa tego współczynnika?

Z jego pomocą inwestorzy analizują efektywność swoich inwestycji w niektóre przedsiębiorstwa. W tym samym celu właściciele firm wykorzystują ROE w swoich szacunkach statystycznych. Jest to różnica między ROE a ROA (zwrot z aktywów) pierwszy uwzględnia tylko aktywa właścicieli przedsiębiorstwa, a nie całość.

roe

Obliczanie ROE

Matematycznie ROE oblicza się w następujący sposób: ROE = zysk netto / kapitał własny, gdzie zysk netto pochodzi ze sprawozdania z całkowitych dochodów za dany rok, a kapitał własny z bilansu spółki, jako średnia roczna. Wzór na obliczenie wskaźnika jest dość prosty, ale w praktyce inwestor napotyka szereg kwestii, które warto podkreślić. Kapitał własny w mianowniku można wziąć w następujących opcjach: do obliczeń wykorzystuje się kapitał na początku okresu. Do obliczeń wykorzystuje się średnią wartość kapitału za dany okres.

ROE wzór

Zazwyczaj bierze się średnią arytmetyczną wartości początkowej i końcowej, rzadziej używa się wartości średniej opartej na bilansie kwartalnym. Z reguły nie ma znaczącej różnicy. Zysk firmy można przyjąć za okres rozliczeniowy lub wykorzystać prognozowaną wartość, jeśli jest to wskaźnik do przodu. Jeśli trzeba obliczyć ROE dla okresu innego niż rok, można wziąć zysk za ostatnie 12 miesięcy i podzielić przez średnią kwotę kapitału za ten sam okres.

Jaki powinien być ROE?

Najprościej można powiedzieć, że ROE to rentowność firmy lub rentowność kapitału własnego. W ten sposób efektywnie wykorzystują własne zainwestowane fundusze, jest to zdolność firmy do przekształcania aktywów w zyski. Im wyższy tym lepszy. Dla zwykłego prywatnego inwestora, a także właściciela firmy, ważne jest zrozumienie i porównanie rentowności ich inwestycji w interesującej firmie z innymi inwestycjami alternatywnymi. Może to być inna firma, inne papiery wartościowe, a nawet depozyt bankowy. A jeśli te alternatywne inwestycje są bardziej opłacalne, to w rzeczywistości bardziej opłacalne jest dla właściciela inwestowanie nie we własne, ale w rozwój kogoś innego.

Dlatego każdy powinien samodzielnie określić wartość regulacyjną ROE. Dobrze jest, jeśli zwrot z kapitału podwaja depozyt bankowy. Rzeczywiście, jeśli zwrot z depozytu jest nieco niższy niż zwrot z akcji firmy, którą jesteś zainteresowany, po co podejmować dodatkowe ryzyko rynkowe i ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstwa, skoro możesz uzyskać ten sam zysk, inwestując pieniądze w banku.