Aneks do umowy o pracę – omówienie i wzór

Aneks do umowy o pracę jest najszybszym i najpowszechniejszym sposobem, który stosuje się celem zaktualizowania warunków umowy, albo płacy pracownika.

Aneks do umowy o pracę – najważniejsze informacje

Wszelkie ustalenia pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem tyczące się stosunku pracy, powinny zostać uregulowane w umowie o pracę. Po tym, jak zostanie podpisany dokument, przełożony może chcieć jednakże zmienić jego warunki (nie tylko w kwestii obowiązków, ale i płacy za ich wykonanie). Niemniej jednak, aby móc tego dokonać, ma obowiązek uzyskania zgody pracownika. Jeżeli obie strony zgodzą się na zmiany, to mogą zostać wprowadzone z użyciem aneksu do umowy. Nie jest wówczas konieczne zrywanie trwającej umowy i zawieranie nowej, a wyłącznie wprowadzenie do niej nowych informacji w dołączonym aneksie.

Kiedy porozumienie zmieniające, a kiedy aneks?  

To pytanie często zadają specjaliści z zakresu HR. Warto więc wyjaśnić, iż porozumienie zmieniające to to samo, co aneks do umowy. To dwie różne nazwy dla takiego samego dokumentu. Z aneksem do umowy mamy do czynienia wówczas, gdy istnieje porozumienie pomiędzy stronami w kwestii płacy i warunków pracy. Z tego względu w praktyce nie powinno mieć miejsca coś takiego jak nie podpisanie przez pracownika aneksu do umowy o pracę. Jeżeli bowiem przygotowano aneks, powinno to oznaczać, iż zaistniało porozumienie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Jeśli pracownik nie zechce podpisać aneksu, pracodawca powinien wręczy mu zmieniające wypowiedzenie.

Aneks do umowy, a czas trwania umowy o pracę

To, jaką umowę ma pracownik, nie ma żadnego znaczenia w kwestii jej aneksowania. Podpisać możemy aneks do umowy o pracę na czas nieokreślony, jak i do umowy o pracę na czas określony. Co nie może zostać zmienione aneksem do umowy o pracę? Jeżeli pracownik wyrazi zgodę, aneks do umowy o pracę będzie mógł zmienić praktycznie każdy spośród warunków płacy i pracy, o ile nie będą one mniej korzystne, aniżeli te, które obowiązywały go dotychczas.

Kiedy stosowany jest aneks do umowy o pracę?

Każdorazowa zmiana umowy o pracę w kwestii warunków płacy i pracy wymagać będzie zgody osoby zatrudnionej. Pracodawca musi zdobyć pisemne i wyraźne potwierdzenie tego, iż wybrany pracownik zapoznał się z nowymi warunkami i wyraża oczywiście na nie swoją zgodę. Aneks do umowy o pracę będzie więc koniecznością zawsze wówczas, gdy: zmieniły się warunki płacy, albo pracy, a pracownik wyraził na nie zgodę.

W praktyce najczęstszymi sytuacjami, w których dochodzi do podpisania aneksu do umowy o pracę to:

  • zmiana wymiaru etatu,
  • zmiana miejsca wykonania pracy,
  • zmiana nazwiska,
  • zmiana stawki wynagrodzenia na wyższą (podwyżka, albo ustawowa podwyżka minimalnego wynagrodzenia).

Warto mieć na uwadze, iż aneks do umowy o pracę trzeba podpisać z pracownikiem także wówczas, gdy warunki umowy zmieniają się na lepsze dla pracowników. Nie możemy zakładać, iż skoro w opinii pracodawców, warunki staną się korzystniejsze, to pracownicy wyrażą na nie zgodę. Zgoda musi zostać potwierdzona podpisem pracownika, złożonym na aneksie.

Przedłużanie umowy z użyciem aneksu

Jedną spośród metod, które stosowane są przez pracodawców celem przedłużenia okresu zatrudnienia pracowników na czas określony, jest aneks, który przedłuża umowę. Trzeba tutaj jasno podkreślić, iż przedłużanie umowy o pracę na czas określony za pomocą aneksu nie jest możliwe. Jest to traktowane jako próba obejścia przepisów. Pracodawca, który po zawarciu 3 umów na czas określony, celem uniknięcia zawarcia umowy na czas nieokreślony wręczy pracownikowi aneks do umowy na czas określony, nie działa zgodnie z obowiązującym prawem. W takich przypadkach przedłużanie umowy aneksem traktowane jest jako zawieranie umowy na czas nieokreślony.

Zmiana najniższej krajowej na aneksie do umowy

Aneks do umowy o pracę w kwestii zmiany wynagrodzenia będzie miał miejsce zawsze wówczas, gdy pracownik otrzyma podwyżkę. Nie ma tutaj żadnego znaczenia, czy ta podwyżka jest wynikiem umowy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą (chociażby aneks zmieniający wynagrodzenie wynikający z awansu pracownika) czy podwyżka będąca wynikiem zmiany przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli pracownik w umowie o pracę ma wpisana kwotę minimalnego wynagrodzenia, to podczas jej ustawowej zmiany, pracodawca ma obowiązek aneksowania umowy pracownika na kwotę adekwatną do nowej najniższej stawki.

Nie będzie konieczny aneks do umowy o pracę, jeżeli doszło do ustawowej zmiany minimalnego wynagrodzenia, niemniej w udanie nie została podana kwota, umieszczono zaś zapis o tym, iż wynagrodzenie będzie równe kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obowiązuje w konkretnym roku kalendarzowym. Z uwagi na fakt, iż obecne przepisy wyznaczają także wynagrodzenie minimalne w przypadku umowy-zlecenie, to dla pracownika zatrudnionego za stawkę minimalną na umowie zlecenie, także trzeba wręczyć aneks do umowy do podpisania. Zmiana wynagrodzenia minimalnego pociąga za sobą zawsze konieczność aneksowania umowy, zawieranej na kwotę minimalnego wynagrodzenia.

Wzór:

 

……………………………….

(Data i miejscowość)

………………………………………………..

(pieczęć pracodawcy)

………………………………

(nr. REGON-EKD)

 

ANEKS DO UMOWY O PRACĘ

Aneks numer ……….. do umowy o pracę, która została zawarta w dniu …………………… roku pomiędzy ……………………………………………………………… (imię i nazwisko/nazwa pracodawcy) a ……………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko pracownika wraz z miejscem zamieszkania).

 

  1. Strony zgodnie ustalają, iż począwszy od dnia ……………………………….. roku zmianie ulegają niżej wymienione warunki umowy o pracę:

………………………………………………………………………………………………………..

(tutaj należy wpisać nowe warunki umowy o pracę)

 

  1. Warunki umowy o pracę, które nie zostały wymienione powyżej obowiązywać będą bez zmian.

 

 

 

…………………………………….                                           …………………………………….

(data oraz podpis pracownika)                                        (podpis pracodawcy)

 

Pobierz aneks w formacie doc aneks-do-umowy-o-prace