Wzory wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego

Omawiając tematykę wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego należy przede wszystkim odwołać się do przesłanek ustawowych umożliwiających wypowiedzenie takiej umowy, tj, do art. 11 ust. 2 pkt 1-3 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z przywołanym przepisem, możliwym jest wypowiedzenie najmu okazjonalnego w terminie nie późniejszym niż miesięczne wyprzedzenie, na koniec miesiąca kalendarzowego i wyłącznie w sytuacji w której:

  1. Najemca otrzymał pisemne upomnienie, a mimo to używa lokalu w sposób, który jest sprzeczny z zawartą umową najmu, przeznaczeniem lokalu, bądź dopuszcza się zaniedbań w wykonywaniu swoich obowiązków, w związku z czym doprowadza do powstania szkód bądź zniszczeń urządzeń przeznaczonych do wspólnego korzystania przez mieszkańców nieruchomości. Sytuacja taka zachodzi również w sytuacji w której najemca w sposób rażący bądź uporczywy wykracza przeciwko szeroko pojętemu porządkowi domowemu, czyniąc przez to korzystanie z innych lokali uciążliwym.
  2.  

  3. Najemca pozostaje w w zwłoce z zapłatą czynszu, jak też innych opłat które go obciążają w związku z używaniem lokalu bądź opłat które są należne od właściciela i przez niego pobierane w przypadkach gdy lokator nie posiada umowy zawartej bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą innych usług. Zwłoka ta musi wynosić co najmniej 3 pełne okresy płatności i trwać mimo uprzedniego uprzedzenia najemcy w formie pisemnej o zamiarze wypowiedzenia stosunku najmu i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu zapłaty zaległych i bieżących należności.
  4.  

  5. Najemca wynajął, podnajął lub oddał do używania wynajmowany przez siebie lokal lub jego część przy czym nie uzyskał uprzednio zgody wynajmującego na takie działanie.

 

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego

Pobierz wypowiedzenie przez najemcę w formacie doc
Wypowiedzenie przez najmującego w formacie doc

Poza powyżej wymienionymi, umowa najmu okazjonalnego może zostać wypowiedziana na podstawie postanowień umownych zgodnie z brzmieniem art. 673 § 3 k.c. stanowiącym, że w przypadku zawarcia umowy najmu na czas oznaczony, wynajmującemu oraz najemcy przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia najmu w przypadkach określonych w umowie najmu.

By mogło dojść do wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego na podstawie postanowień umownych, treść umowy musi określać konkretne, nie budzące wątpliwości przypadki po wypełnieniu którym możliwym będzie złożenia wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego.

Dopuszcza się zawarcie w umowie najmu okazjonalnego klauzuli umożliwiającej wypowiedzenie umowy z uwagi na ważne powody, które mogą zostać ujawnione w trakcie obowiązywania umowy najmu okazjonalnego. Zastrzec należy, że sformułowanie to cechuje się bardzo ogólnym charakterem mogącym prowadzić do występowania nieporozumień między stronami umowy w przypadku złożenia wypowiedzenia opartego na tej klauzuli generalnej.