Jak wykorzystać współczynnik Beta w inwestycjach giełdowych?

Przede wszystkim warto zdefiniować, czym jest wskaźnik Beta. Został on w ostatnich czasach nieco zapominany, a jest dość istotny w określaniu ryzyka inwestycyjnego związanego z ulokowaniem pieniędzy na giełdzie papierów wartościowych.

Współczynnik Beta jest miarą statystyczną pokazującą stopień korelacji wahań cen akcji danej spółki do wahań indeksu. W przypadku GPW w Warszawie indeksem tym jest WIG.

Beta określana jest liczbowo. Może przyjmować wartości zarówno ujemne jak i dodatnie. Zapoznajmy się z interpretacją najważniejszych wartości i przedziałów liczbowych jakie może przyjmować ów wskaźnik.

Ujemna wartość Bety oznacza, że kurs akcji spółki porusza się przeciwnie do ruchu indeksu. Jest to przypadek właściwie niewystępujący w rzeczywistości, jednak teoretycznie możliwy.

Wartość pomiędzy 0 i 1 oznacza, że kurs akcji porusza się w mniejszym zakresie niż indeks WIG. Np. jeśli Beta = 0,5, to jeżeli indeks WIG urósł w określonym czasie o 10%, to wartość akcji w danym czasie urosła o 5%.

Wartość wskaźnika równa dokładnie 1 oznacza, że spółka porusza się dokładnie tak samo jak WIG. Wzrost WIG o 14% powoduje wzrost kursu akcji również o 14%.

Wartości powyżej 1 oznaczają, że ceny akcji podlegają silniejszym wahaniom niż rynek. Beta = 3, oznacza, że jeżeli WIG spadł o 3%, to kurs akcji spółki spadł o 9%.

Dzięki Beta można określić spółki bardziej oraz mniej ryzykowne. Mniej ryzykowne to oczywiście te o współczynniku Beta pomiędzy 0 a 1. Im większa wartość współczynnika Beta, tym większe ryzyko.

Pamiętać należy, że wskaźnik Beta obliczany jest na podstawie danych historycznych, więc nie ma gwarancji, że ceny akcji w przyszłości będą się zachowywały względem rynku tak samo jak w przeszłości.