Praca na wysokości wykonywana przez firmę zewnętrzną a wymagania BHP

Prace na wysokości pracami szczególnie niebezpiecznymi
Przypomnieć należy, że przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, gdzie ryzyko wypadkowe, ze względu na ich specyfikę, stosowane materiały niebezpieczne, warunki miejscowe wykonywania czynności, jest większe niż przy pracach innego rodzaju.

W związku z tym pracodawca zobligowany jest do określenia szczegółowych wymagań bhp przy wykonywaniu tego typu pracach, a w szczególności zapewnić musi bezpośredni nadzór nad wykonywaniem tych prac przez wyznaczone specjalnie w tym celu osoby. Ponadto zapewnić musi odpowiednie środki zabezpieczające, a także instruktaż pracowników obejmujący:
– imienny podział pracy,
– określenie kolejności wykonywania zadań,
– wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.

Wykaz prac, które powinny wykonywać dwie osoby, ustala pracodawca w porozumieniu z pracownikami uwzględniając przepisy wydane na podstawie artykułu 237 Kp. Prace na wysokości zdecydowanie do takich należą i powinny być wykonywane przez dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji. W przypadku prac wykonywanych przez firmę zewnętrzną wymaga się dodatkowo koordynacji kwestii bhp, poinformowania swoich pracowników o zagrożeniach związanych z pracą na wysokościach i oznakowania terenu występowania zagrożeń.

Prace na wysokości – podstawowe wymagania bezpieczeństwa

Jak już wcześniej zostało wspomniane do prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby zaliczyć należy pracę na wysokości, a więc pracę wykonywaną na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do tego typu prac wyróżnić możemy m.in. pracę na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także pracę przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz czynności wykonywane na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m.

Przepisy mówią, iż przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace w tym ich: stabilność, wytrzymałość na przewidziane obciążenia oraz zabezpieczanie przed nieprzewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa.

Praca na wysokości

Pracownikom wykonującym prace na wysokości należy zapewnić odpowiedni do rodzaju wykonywania prac, sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości takiego jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym a także zapewnić i wymagać stosowania przez pracowników hełmów ochronnych z paskiem podbródkowym.

Co do wyposażenia pracownika asekurującego podczas wykonywania prac na wysokości w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bhp nie przewiduje się jakichś dodatkowych wymagań. Powinniśmy przyjąć, że osoba asekurująca powinna być dokładnie tak samo przygotowana do pracy oraz wyposażona tak jak pracownik wykonujący prace na wysokości. W przypadku gdy jest taka konieczność, powinna być zapewniona łączność radiowa pomiędzy tymi pracownikami. Na pewno muszą zostać spełnione wymagania opisane powyżej.

Jeżeli praca prowadzona będzie bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części, w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych przed rozpoczęciem prac pracodawca, u którego mają być prowadzone roboty, i osoba kierująca tymi robotami (przedstawiciel firmy zewnętrznej) powinni ustalić podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie.

Ponadto o prowadzonych robotach oraz niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania prac na kominie, pracodawca powinien poinformować pracowników przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie.

Wymaga się również, aby teren prowadzenia robót był wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy dodatkowo umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami potencjalnych zagrożeń.