Faktura zaliczkowa – omówienie i wzór

Istnieją różnego rodzaju faktury, nie wszystkie z nich obejmują całą kwotę transakcji. Postępując zgodnie z art.19 a ust.8 ustawy o podatku od towarów i usług musimy wystawić odpowiednią fakturę po otrzymaniu całości lub części zapłaty – każda albowiem wpłata podlega opodatkowaniu.

Kiedy prowadzimy działalność gospodarczą spoczywa na nas obowiązek wystawienia tak zwanej faktury zaliczkowej, gdy otrzymamy od klienta jakąkolwiek wpłatę wcześniejszą od zaplanowanej końcowej.

Faktura zaliczkowa jest tego typu dokumentem właśnie, wystawianym aby rozliczyć otrzymane niepełne wynagrodzenie w poczet przyszłych kosztownych przedsięwzięć. Zaliczka jest zadatkiem na wykonanie takiego zamówienia. Jeżeli zostanie ono zrealizowane całkowicie wedle wcześniejszych ustaleń, wówczas zaliczka zostanie rozliczona jako cena towaru albo jakiejś usługi. Należy taką operację finansową prawidłowo zaksięgować i udokumentować, gdyż wpłacenie kwoty mniejszej niż 100% wartości zamówienia pociąga za sobą konieczność wystawienia oddzielnej faktury, niezależnie od końcowej faktury, która zamyka całą transakcję.

Zdarza się nierzadko, że suma kwot na fakturach zaliczkowych nie sumuje się do pełnej kwoty, wtedy też wystawić należy fakturę podsumowującą, zwaną końcową. Co powinna zawierać faktura zaliczkowa? Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, taka faktura winna obejmować wszystkie elementy, które wskazane są w art. 106f ustawy o podatku VAT:

– datę wystawienia faktury zaliczkowej- kolejny numer faktury, który jednoznacznie ją zidentyfikuje
– imię i nazwisko lub nazwę podatnika i nabywcy towarów lub usług, a także adres
– numery identyfikacji podatkowych obu stron transakcji
– datę wykonania usługi lub zakończenia dostawy towarów
– pełną otrzymaną kwotę zapłaty zaliczki
– kwota podatku wyliczana jest na podstawie następującego wzoru: kwota podatku = (wartość otrzymanej zaliczki x stawka podatku) / (100 + stawka podatku)
– dane dotyczące umowy lub zamówienia, przede wszystkim: pełną nazwę usługi lub zakupionego towaru oraz jego ilość i wartość netto, cenę jednostkową netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy.

faktura zaliczkowa wzór
Wzór faktury zaliczkowej

Pobierz w formacie pdf – źródło Gofin.pl

Faktura zaliczkowa powinna zostać wystawiona nie później, aniżeli piętnastego dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym otrzymano całość albo część zapłaty. Nie może być wystawiona wcześniej niż 60 dnia przed otrzymaniem całości lub pewnej części zapłaty – zadatku na wykonanie przyszłej usługi lub też zakupu towaru.

Obowiązek podatkowy VAT w przypadku faktury zaliczkowej powstaje z chwilą, gdy otrzymamy płatność, a nie tak, jak to jest w przypadku faktury końcowej, czyli w momencie wydania wykonania usługi lub wydania towaru. Dlatego też zauważyć należy, iż faktury zaliczkowe nie powodują zwiększania przychodu i księgowane są dopiero, gdy nastąpi całkowita finalizacja transakcji.