KW-WPIS – wniosek o wpisanie do księgi wieczystej. Omówienie i wzór.

Wniosek o wpisanie do księgi wieczystej należy wypełnić, gdy mamy na celu zmiany w treści księgi wieczystej. Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzony w Sadzie Rejonowym w miejscowości właściwej dla położonej nieruchomości.

Skąd pobrać wniosek o wpis do księgi wieczystej?

Formularz takie składa się na piśmie z wykorzystaniem urzędowego formularza KW-WPIS, który jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub np. na takich stronach jak https://www.gov.pl czy na stronach Sadów Rejonowych (https://gliwice.sr.gov.pl/formularze-wnioskow-wykorzystywanych-w-ksiegach-wieczystych,new,m2,3,28.html,18970).

Wniosek o wpisanie do księgi wieczystej.

Co powinno zostać dołączone do wniosku o wpis do księgi wieczystej?

Do dokonania wpisu w księdze wieczystej potrzebny jest przede wszystkim oryginał dokumentu, który potwierdza nabycie prawa do nieruchomości. Takim dokumentem może być postanowienie sądu-o zniesieniu współwłasności lub nabyciu spadku czy akt notarialny albo nawet decyzja administracyjna, która przyznaje prawo do nieruchomości. Wniosek o wpis można także złożyć w trybie elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego. W takiej sytuacji notariusz może złożyć wniosek elektroniczny o wpis w księdze wieczystej za pomocą systemu teleinformatycznego na podstawie przepisu art. 626(4) w Kodeksie postępowania cywilnego.

Obecny system dopuszcza również możliwość złożenia wniosku przez system teleinformatyczny o wydanie dokumentu, który należy samodzielnie wydrukować, ale będzie posiadać moc dokumentu wydawanego przez sąd na podstawie art. 36(4) ust 4 znajdującego się w ustawie o księdze wieczystej i hipotece.

W formie elektronicznej możliwe jest też uzyskanie wyciągu z księgi wieczystej lub sprawdzenie czy treść dokumentu nie zmieniła się od chwili wydania tego dokumentu.

Warto podkreślić, że jawność ksiąg wieczystych to warunek realizacji zasady rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, dzięki której osoby fizyczne i prawne nie mają możliwości zasłonienia się brakiem znajomości stanu prawnego nieruchomości.

Kiedy składa się wniosek o wpis do księgi wieczystej?

Przepisy prawa obecnie obowiązującego wymagają, aby każdy właściciel nieruchomości ujawnił swoje prawo w księdze wieczystej. Za brak wpisu w księdze wieczystej może być nałożona kara dla opieszałego właściciela nieruchomości w wysokości od 500 zł do nawet 10 000 zł.

Jak długo czeka się na wpis do księgi wieczystej?

Według przepisów przewidywany czas na dokonanie wpisu to okres miesiąca lub nawet krócej. zwykle średni czas rozpatrzenia wniosków o wpis do księgi jest uzależniony od wydziału. Można przyśpieszyć termin wpisu składając jednocześnie prośbę o wpis w przyśpieszonym terminie z podaniem właściwych powodów.

Jaki jest koszt złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej?

Wniosek o wpis do księgi wieczystej na formularzu KW-WPIS wymaga złożenia opłaty w wysokości 200 zł. Zapłata tej kwoty może nastąpić bezgotówkowo, gotówkowo w kasie sadu czy za pośrednictwem znaków opłaty sądowej dołączonych do wniosku. W przypadku, gdy nieruchomość nie ma założonej księgi konieczne będzie jej założenie. Dbałość o dokonanie wpisu do księgi wieczystej jest bardzo ważna, gdyż treść księgi wieczystej jest cenniejsza niż treść aktu notarialnego. Treść księgi wieczystej zawsze można sprawdzić na stronie https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

Jakie skutki wywiera wpis do księgi wieczystej?

Warto mieć świadomość, że księga wieczysta to bazowy dokument, który pozwala ustalić stan prawny nieruchomości. Funkcjonowanie ksiąg wieczystych regulują przepisy ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. Wszelkie niezgodności stanu faktycznego ze wpisem w księdze wieczystej utrudniają jakikolwiek obrót nieruchomością czy nawet uzyskanie kredytu hipotecznego. Ujawnienie wszelkich zmian w księdze wieczystej znajduje się w zakresie interesu właściciela nieruchomości, ale także osób mających prawa względem nieruchomości. Prawo ujawnione w księdze wieczystej jest traktowane priorytetowo przed prawem nieujawnionym w księdze.

Kiedy wpis do księgi wieczystej się uprawomocnia?

Obowiązujące przepisy prawa zakładają, że wpis do ksiąg wieczystych ulega uprawomocnieniu w terminie maksymalnie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia, gdy dotyczy wpisu dokonanego przez Referendarza Sądowego lub w czasie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia, gdy wpisem zajmuje się Sędzia Sądu Rejonowego. Jeśli nie nastąpi odwołanie od orzeczenia czy decyzji to przyjmuje się, że uprawomocnienie następuje z datą wsteczną, w momencie wpływu wniosku o wpis do Księgi Wieczyste (art. 29 ustawy o Księgach Wieczystych). Uprawomocnienie następuje, gdy żadna ze stron nie ma już zdolności złożenia odwołania.

Jak sprawdza się wpis do księgi wieczystej?

W celu sprawdzenia etapu, na jakim jest wpis do księgi wieczystej można wybrać się do wydziału wieczystoksięgowego sądu, który jest właściwy ze względu na położenie nieruchomości lub sprawdzić w systemie teleinformatycznym.

Warto pamiętać, że uzyskanie nieruchomości w drodze dziedziczenia nakłada obowiązek złożenia wniosku o zaktualizowanie wpisów na spadkobiercę.