Jak zatrudnić pracownika – niezbędne formalności i koszty

Zatrudnianie pracowników na pewnym etapie działalności firmy staje się nieodzownym działaniem. Pierwszym etapem rekrutacji jest ogłoszenie naboru. Można to zrobić na wiele różnych sposobów, które różnią się pod względem skuteczności i kosztów. Do najpopularniejszych kanałów ogłaszania naboru należy: zamieszczanie oferty w mediach, poszukiwanie pracowników wśród znajomych, korzystanie z usług agencji zatrudnienia, umieszczenie ogłoszenia w Internecie (własna strona lub serwisy ogłoszeniowe), zwracanie się do urzędów pracy i biur karier.

 

Na dalszym etapie rekrutacji, po otrzymaniu zgłoszeń od kandydatów należy przestrzegać przepisów wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych. Trzeba więc pamiętać o zabezpieczeniu udostępnionych danych, zachowaniu ich w tajemnicy, ale przede wszystkim należy wiedzieć, iż nie można przyjmować podania od kandydata, który nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych!

Niezbędne formalności

Kiedy już wybraliśmy odpowiedniego kandydata do pracy przychodzi pora na spełnienie wszelkich formalności związanych z jego zatrudnieniem. Najpierw należy sporządzić pisemną umowę, która powinna zawierać takie informacje jak: rodzaj wykonywanej pracy, miejsce jej wykonywania, zasady wynagrodzenia, wymiar czasowy pracy, a także termin jej rozpoczęcia przez nowo zatrudnionego pracownika. Umowa o pracę może zostać zawarta na czas próbny, określony, na zastępstwo, czas wykonania pracy, a także na czas nieokreślony. Po upływie siedmiu dni od zawarcia umowy pracodawca jest zobowiązany do przekazania pracownikowi pisemnej informacji dotyczącej norm czasu pracy, częstotliwości wypłacania wynagrodzenia, czasu wypowiedzenia umowy oraz zasadach przyznawanego urlopu wypoczynkowego.

Badania lekarskie i BHP

Zanim pracownik będzie mógł rozpocząć pracę, musi on koniecznie przejść przez kompleksowe badania lekarskie. Ich koszt zobowiązany jest ponieść pracodawca, a także umożliwić ich przeprowadzenie w godzinach pracy. Na takich samych warunkach musi się odbyć obowiązkowe szkolenie BHP (wstępne i odnoszące się do stanowiska pracy). Kurs taki może przeprowadzić zarówno pracodawca (po nabyciu odpowiednich uprawnień), a także osoby uprawnione spoza firmy.

ZUS

W terminie siedmiu dni od daty zatrudnienia pracodawca jest zobowiązany do zgłoszenia na druku -ZUS ZUA nowo zatrudnionego pracownika do ZUS. Zgłoszeniu to obejmować będzie ubezpieczenie emerytalne, chorobowe, wypadkowe, rentowe i zdrowotne. Pracodawca ma również obowiązek finansować składki ubezpieczeniowe dla pracownika: emerytalne (9, 76%), rentowe (4, 5%), wypadkowe (1, 67%), na fundusz pracy (2, 45%) oraz składkę na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (0, 1%). Sam ubezpieczony będzie za to finansował składki: emerytalne (9, 76%), rentowe (1, 5%), chorobowe (2, 45%) oraz zdrowotne (9%).

Konieczna ewidencja i dokumentacja

Pracodawca musi również spełnić obowiązek ewidencjonowania czasu pracy (obejmującą dyżury, absencje w pracy i urlopy), ewidencji wynagrodzeń, a także prowadzić bieżącą dokumentację dotyczącą akt osobowych zatrudnionych oraz ich chorób zawodowych.