Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów

Własna firma wiąże się z licznym korzyściami jak i również szeregiem obowiązków, które nakłada na przedsiębiorcę ustawodawca. Jednym z pierwszych działań jakie musi wykonać przedsiębiorca jest decyzja dotycząca formy odprowadzania podatku i określenia się czy chcemy odprowadzać VAT czy też nie.

 

W dalszej kolejności obowiązkiem właściciela firmy jest określenie typu i zakresu przeprowadzania ewidencji księgowych. Decydując się na rozliczenie z fiskusem na zasadach ogólnych przedsiębiorca ma obowiązek ewidencjonować wszystkie przychody i rozchody w odpowiedniej do tego celu księdze podatkowej lub też za pomocą księgach rachunkowych, które są prowadzone w sposób opisany w ustawie o rachunkowości.

Najczęściej przedsiębiorcy, którzy prowadzą małych rozmiarów podmioty gospodarcze decydują się na prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Do takich podmiotów możemy zaliczyć np. osoby fizyczne, spółki jawne lub partnerskie.

Mianem księgi przychodów i rozchodów (KPIR) określamy wszelkie odmiany narzędzi księgowych na celu ewidencjonowanie bieżących operacji finansowych. Wymaga to restrykcyjnego uwzględniania zarówno przychodów ze sprzedaży, zakupów czy innych wydatków, które poniosła firma. Każda transakcja powinna być zapisywana oddzielnie. Wszelkie informacje zawarte w tej księdze są przewidziane tylko do celów podatkowych.

Należy tutaj wspomnieć o limicie, który nałożono na korzystających z KPIR, który jest naliczany na podstawie uśrednionego kursu NBP na dzień 30 września roku poprzedzającego początek prowadzenia księgi. Z tego też powodu limit obrotu za rok 2012 wynosi 4 936 560 zł netto. W przypadku przekroczenia tego progu istnieje konieczność przejścia na księgi rachunkowe. W razie wątpliwości przedsiębiorcy w jaki sposób ma on prowadzić księgę przychodów i rozchodów to szczegółowe zasady znajdzie on w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. odnośnie postępowania z ewidencjonowaniem przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.). Znajdują się tam dogłębne zasady nałożonych na przedsiębiorcę obowiązków, wszelkie dokumenty służące za podstawę zapisów, a także terminy informowania o prowadzeniu księgi.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów daje przedsiębiorcy szereg korzyści z których najważniejsze to:

– możliwość wliczenia wydatków w koszty, co pozwala zapłacić niższe podatki
– korzyści fiskalne z tytułu wysokich kosztów zwłaszcza na tle form ryczałtowych

Taka forma ewidencjonowania kosztów posiada również obowiązki do których należy zaliczyć:
– nieustanne poznawanie nowych przepisów podatkowych
– konieczna jest systematyczność, ponieważ wprowadzamy do księgi każdą operację gospodarczą