Ekwiwalent za urlop

W momencie zakończenia trwania stosunku pracy, pracownikowi przysługuje prawo do tego, aby pracodawca zrekompensował mu niewykorzystany przez niego okres urlopu wypoczynkowego. W takim przypadku, gdy pracownik nie zdążył wykorzystać należnego mu urlopu, osoba zatrudniająca takiego pracownika jest zobowiązana do wypłacenia mu w terminie ostatniego dnia trwania umowy o pracę odpowiedniego ekwiwalentu.

 

Taki obowiązek wynika z art. 171 § 1 K. p., który wskazuje, iż prawo do otrzymania ekwiwalentu przysługuje pracownikowi wtedy, gdy umowa została rozwiązana lub minął jej czas obowiązywania.

Zasady obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Obliczając wysokość należnego ekwiwalentu trzeba brać pod uwagę zapisy wynikające z postanowienia Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej Dz. U. nr 2, poz. 14.

Wynika z nich, że aby obliczyć przysługujący za niewykorzystany urlop ekwiwalent należy w pierwszej kolejności ustalić iloraz sumy wypłacanych co miesiąc wynagrodzeń i współczynnika urlopowego wynoszącego w 2013 roku dla pracowników zatrudnionych na pełnym etacie 20, 92 (ustala się go poprzez odjęcie od wszystkich dni przypadających na dany rok kalendarzowy dni ustawowo wolnych od pracy, urlopowych oraz wolnych sobót, a następnie podzielenie powstałej w ten sposób różnicy przez liczbę 12).

Otrzymamy w ten sposób ekwiwalent będący odzwierciedleniem jednodniowego urlopu będziemy musieli następnie podzielić przez liczbę wyznaczającą dobowy wymiar czasu pracy odchodzącego z naszej firmy pracownika.

Następnie powstały w ten sposób ekwiwalent odpowiadający jednej godzinie urlopu należy pomnożyć przez sumę godzin urlopu wypoczynkowego, który nie został przez pracownika zainteresowanego wypłatą ekwiwalentu wykorzystany.